Trách nhiệm của cơ quan ở Trung ương trong thanh tra liên ngành

Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về trách nhiệm của cơ quan ở Trung ương trong việc thanh tra liên ngành lao động, an toàn lao động? [...]

Trách nhiệm của cơ quan ở Trung ương

Câu hỏi của bạn về quy định về trách nhiệm của cơ quan ở Trung ương

    Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về trách nhiệm của cơ quan ở Trung ương trong việc thanh tra liên ngành lao động, an toàn lao động? Xin cám ơn

Câu trả lời của luật sư về quy định về trách nhiệm của cơ quan ở Trung ương

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan ở Trung ương, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trách nhiệm của cơ quan ở trung ương như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về trách nhiệm của cơ quan ở Trung ương

2. Nội dung tư vấn về quy định về trách nhiệm của cơ quan ở Trung ương

Việc phối hợp giữa cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan trong thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính được quy định cụ thể trong thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH. Nội dung cụ thể như sau:

2.1. Cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về lao động 

Việc phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về lao động được thực hiện giữa cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại trung ương và giữa cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại trung ương và địa phương; hoặc giữa các cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương với nhau. Cụ thể,

Điều 6. Cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở Trung ương với cơ quan chức năng ở Trung ương

1. Khi có căn cứ cho rằng thông tin tiếp nhận về vụ việc xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính là có cơ sở và nếu để vụ việc tiếp diễn có thể ảnh hưởng đến quyền hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng nhiều người lao động thì Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải thông báo đến các cơ quan chức năng có liên quan ở Trung ương.

2. Cơ quan được thông báo cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra và phối hợp giải quyết vụ việc.

3. Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định thanh tra theo thẩm quyền quy định tại Điều 15 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định thanh tra theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp Trung ương và địa phương

1. Khi có căn cứ cho rằng thông tin tiếp nhận về vụ việc xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính là có cơ sở và nếu để vụ việc tiếp diễn có thể ảnh hưởng đến quyền hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng nhiều người lao động mà không cần thiết phải thành lập đoàn thanh tra cấp Trung ương thì Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo kịp thời bằng văn bản hoặc qua điện thoại, thư điện tử, fax đến Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi xảy ra vụ việc để thực hiện thanh tra.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành các hoạt động phối hợp theo quy định tại Điều 8 Thông tư này và tiến hành thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Điều 8. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tại địa phương

1. Khi có căn cứ cho rằng thông tin tiếp nhận về vụ việc xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính là có cơ sở và nếu để vụ việc tiếp diễn có thể ảnh hưởng đến quyền hoặc gây nguy hiểm đến tính mạng người lao động hoặc khi nhận được chỉ đạo của Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì bằng cách nhanh nhất, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải thông báo đến các cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương, cơ quan công an và chính quyền địa phương (nếu cần thiết) trên địa bàn tỉnh.

2. Cơ quan được thông báo cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra và phối hợp giải quyết vụ việc.

3. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi xảy ra vụ việc ban hành Quyết định thanh tra theo thẩm quyền quy định tại Điều 15 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định thanh tra theo quy định của pháp luật.

2.2. Trách nhiệm của cơ quan ở Trung ương trong việc thanh tra liên ngành

     Điều 11 Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH thanh tra chuyên ngành lao động an toàn vệ sinh lao động ban đêm quy định về trách nhiệm của cơ quan ở Trung ương trong việc thanh tra liên ngành như sau:

     Thứ nhất: Cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra và phối hợp giải quyết vụ việc; thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật để bảo đảm quyền và tính mạng của người lao động.

     Thứ hai: Cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan tới các vụ xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc (nếu có) với cơ quan quản lý nhà nước về lao động các cấp để kịp thời xử lý.

     Thứ ba: Giao nhiệm vụ cho đơn vị trực thuộc làm đầu mối phối hợp theo quy định tại Thông tư này đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở Trung ương.

     Thứ tư: Tham gia xây dựng quy chế phối hợp trong công tác thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính.

Trách nhiệm của cơ quan ở Trung ương

Trách nhiệm của cơ quan ở Trung ương

2.3. Trình tự phối hợp giữa các cơ quan

     Điều 13 Thông tư 20/2018/TT-BLĐTBXH thanh tra chuyên ngành lao động an toàn vệ sinh lao động ban đêm quy định về trình tự phối hợp giữa các cơ quan như sau:

    Bước 1: Trong thời gian tối đa 04 giờ kể từ khi có cơ sở cho rằng thông tin, tài liệu có liên quan tới các vụ xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc xảy ra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính, Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi xảy ra vụ việc thông báo bng một trong các hình thức email, điện thoại, fax đến đơn vị làm đầu mối tại các cơ quan chức năng có liên quan, cơ quan công an và chính quyền địa phương (nếu cần thiết) để xác nhận việc tham gia đoàn thanh tra.

    Bước 2: Trong thời gian tối đa 04 giờ kể từ khi thông báo cho các các cơ quan chức năng có liên quan, cơ quan công an và chính quyền địa phương có liên quan biết có hành vi vi phạm pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động xảy ra trên địa bàn và đề nghị cử người tham gia đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi xảy ra vụ việc ban hành Quyết định thanh tra.

    Bước 3: Trong thời gian tối đa 12 giờ kể từ khi ký Quyết định thanh tra đột xuất, Trưởng đoàn thanh tra phải công bố Quyết định thanh tra, đồng thời triển khai thanh tra tại nơi xảy ra vi phạm.

    Bước 4: Thực hiện hoặc kiến nghị thực hiện các biện pháp xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

2.4. Trách nhiệm của cơ quan Lao động thương binh xã hội

Trách nhiệm của Bộ lao động thương binh xã hội trong việc thanh tra liên ngành về an toàn lao động, vệ sinh lao động

  • Tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin các vụ việc xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
  • Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng xảy ra tại địa phương.
  • Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan, cơ quan công an và chính quyền địa phương (nếu cần thiết) để thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.
  • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng và ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính cấp trung ương.

Trách nhiệm của Sở lao động thương binh xã hội trong việc thanh tra liên ngành về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Theo đó, tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin các vụ việc xâm phạm quyền của người lao động hoặc không bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

  • Báo cáo và đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định thanh tra đối với các vụ việc cần thiết.
  • Chủ trì và phối hợp với các cơ quan có liên quan, cơ quan công an và chính quyền địa phương (nếu thấy cần thiết) để thực hiện các cuộc thanh tra chuyên ngành lao động, an toàn, vệ sinh lao động xảy ra trên địa bàn.
  • Báo cáo kết quả thanh tra hoặc gửi kết luận thanh tra ngay sau khi có kết quả thanh tra từng vụ việc tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, cơ quan công an và chính quyền địa phương xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan tại địa phương trong công tác thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi thanh tra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Như vậy, việc phối hợp giữa cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng có liên quan trong thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động vào ban đêm, ngoài giờ hành chính được thực hiện theo trình tự, thủ tục như trên. Đồng thời, trách nhiệm của các cơ quan quản lý từ trung ương tới địa phương đều phải được tiến hành như quy định trên./.

Trách nhiệm của cơ quan ở Trung ương

    Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về trách nhiệm của cơ quan ở Trung ương, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Emaillienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.