Trách nhiệm của bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng về bảo hiểm y tế

Trách nhiệm của bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng về bảo hiểm y tếĐánh giá bài viết Trách nhiệm của bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng Kiến thức của bạn: Trách nhiệm của bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn […]

Trách nhiệm của bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng về bảo hiểm y tế
Đánh giá bài viết

Trách nhiệm của bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng

Kiến thức của bạn:

  • Trách nhiệm của bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm y tế quân đội công an nhân dân người làm công tác cơ yếu
  • Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC bảo hiểm y tế quân nhân người làm công tác cơ yếu

Nội dung tư vấn về trách nhiệm của bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng

    Điều 24 Thông tư liên tịch 85/2016/TTLT-BQP-BYT-BTC bảo hiểm y tế quân nhân người làm công tác cơ yếu quy định trách nhiệm của bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng về bảo hiểm y tế như sau:

   Thứ nhất: Chủ trì hướng dẫn, triển khai, quản lý tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng; tổng kết, đánh giá việc quản lý, thực hiện công tác bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng.

   Thứ hai: Chủ trì, quản lý, quyết toán việc thu quỹ bảo hiểm y tế đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ; Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ chính sách như đối với học viên Quân đội với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

   Thứ ba: Chủ trì quản lý, sử dụng kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 21 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP; xây dựng kế hoạch sử dụng phần kinh phí quy định tại Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP; phân bổ và hướng dẫn sử dụng kinh phí quản lý bảo hiểm y tế quy định tại Điều 22 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP; thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các Khoản 1, 2 và Khoản 4 Điều 2 Thông tư này theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP.

   Thứ tư: Phối hợp với Cục Quân y Bộ Quốc phòng, Cục Tài chính Bộ Quốc phòng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chế độ, chính sách, chương trình, kế hoạch và phương thức tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ; Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ chính sách như đối với học viên Quân đội.

Trách nhiệm của bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng

Trách nhiệm của bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng

   Thứ năm: Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở quân y để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ; Người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ; Học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước theo chế độ chính sách như đối với học viên Quân đội và các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng phát hành thẻ; tạm ứng kinh phí, giám định, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở quân y khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Điểm a Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP; tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo qui định tại Điểm c Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 70/2015/NĐ-CP. Thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh,, chữa bệnh của các đối tượng này đi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

    Thứ sáu: Chủ trì, phối hợp với Cục Quân y Bộ Quốc phòng hướng dẫn Điều Tiết các đối tượng này đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở quân y, cơ sở y tế ngoài Bộ Quốc phòng có khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp với đặc thù của Quân đội, Điều kiện của đơn vị và năng lực của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

    Thứ bảy: Định kỳ hoặc đột xuất thực hiện kiểm tra việc sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở quân y đơn vị và y tế cơ quan.

    Thứ tám: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thanh tra thu bảo hiểm y tế đối với các đối tượng này theo quy định của pháp luật.

    Thứ chín: Cung cấp thông tin về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế lựa chọn cơ sở đăng kí khám bệnh, chữa bệnh ban đầu phù hợp.

    Thứ mười: Phối hợp thanh tra, kiểm tra thực hiện bảo hiểm y tế của các cơ quan, đơn vị, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

   Thứ mười một: Chủ trì, phối hợp tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trong Bộ Quốc phòng.

    Thứ mười hai: Hằng năm, chủ trì, phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ bảo hiểm y tế đối với người làm công tác bảo hiểm y tế trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

   Để được tư vấn vấn chi tiết về trách nhiệm của bảo hiểm xã hội Bộ quốc phòng quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.