Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả...Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền...

 THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ 

     Chào Luật sư, tôi có một câu hỏi mong được Luật sư tư vấn như sau: Tôi có dự định đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả cho tác phẩm của mình, tuy nhiên tôi lại chưa hiểu rõ thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả được thực hiện như thế nào. Vì vậy rất mong được sự tư vấn của Luật sư về vấn đề này. 

Câu trả lời của Luật sư:

       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục đăng ký quyền tác giả, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục đăng ký quyền tác giả như sau:

Cơ sở pháp lý:

1. Thế nào là quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả?

   Theo quy định tại khoản 2,khoản 3 điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ thì:

2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

3. Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

   Theo đó quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả là những quyền mà người sáng tạo ra hoặc người sở hữu có đối với tác phẩm hay với cuộc biểu diễn, ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa của mình.

2. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

      Theo điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:

Điều 49. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

1. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

2. Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này.

3. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.    

      Như vậy, mặc dù việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc. Tuy nhiên, trên thực tế việc đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan là vô cùng cần thiết để có căn cứ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của tác giả khi có hành vi xâm phạm. 

3. Trình tự, thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

     Quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả là một trong những quyền sở hữu trí tuệ phổ biến nhất hiện nay. Vậy trình tự, thủ tục để đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được quy định như thế nào?

3.1. Người nộp và cách thức nộp hồ sơ

     Theo điều 34 Nghị định 22/2018/NĐ-CP hướng dẫn về quyền tác giả, quyền liên quan quy định như sau:

Điều 34. Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng). Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm, chương trình biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 13 và Điều 17 của Luật sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng).

      Căn cứ theo quy định trên, Việc nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan có thể được thực hiện bằng phương thức trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp. Về cách thức thì hồ sơ có thể được nộp thông qua đường bưu điện.

 

3.2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

     a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả; Người biểu diễn, Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình và Tổ chức phát sóng đăng ký quyền liên quan sử dụng mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp hồ sơ, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

      b) 02 bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan.

01 bản lưu tại Cục Bản quyền tác giả, 01 bản đóng dấu ghi số Giấy chứng nhận đăng ký gửi trả lại cho chủ thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

Đối với những tác phẩm có đặc thù riêng như tranh, tượng, tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng gắn với công trình kiến trúc; tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm đăng ký được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

      c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

    d) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

      đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

      e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

     Lưu ý: Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

3.3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

      Theo điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:

Điều 52. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

     Như vậy, Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp từ chối thì Cục Bản quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.

3.4. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận

     Mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận được quy định cụ thể tại Thông tư 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

3.5. Nơi tiếp nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

  – Phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, Cục Bản quyền tác giả : Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội. ĐT: 024.38 234 304.

  – Tại TP. Hồ Chí Minh: Số 170 Nguyễn Đình Chiểu, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.39 308 086

  – Tại TP. Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 023.63 606 967

      Như vậy để được bảo hộ quyền tác giả,quyền liên quan thì chủ đơn hoặc người được ủy quyền phải nộp hồ sơ với đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định tại 34 Nghị định 22/2018/NĐ-CP và nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư 211/2016/TT-BTC. Việc nộp hồ sơ có thể bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện tại các địa chỉ ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn hợp lệ thì Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người nộp đơn. Để được hướng dẫn chi tiết về thủ tục bảo hộ quyền tác giả,quyền liên quan, quý vị có thể tham khảo thêm các dịch vụ dưới đây của chúng tôi.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thủ tục đăng ký quyền tác giả,quyền liên quan đến tác giả:

     Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hồ sơ, trình tự, thủ tục, kê khai, hoặc các vấn đề khác liên quan đến thủ tục đăng ký quyền tác giả,quyền liên quan đến tác giả. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

 

     Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

 

      Tư vấn trực tiếp: Nếu bạn sắp xếp được công việc và thời gian bạn có thể đến trực tiếp Công ty Luật Toàn Quốc để được tư vấn. Lưu ý trước khi đến bạn nên gửi câu hỏi, tài liệu kèm theo và gọi điện đặt lịch hẹn tư vấn trước để Luật Toàn Quốc sắp xếp Luật Sư tư vấn cho bạn, khi đi bạn nhớ mang theo hồ sơ.

 

      Dịch vụ thực tế: Luật Toàn Quốc cung cấp dịch vụ pháp lý về đăng ký quyền tác giả,quyền liên quan đến tác giả như: soạn thảo/kê khai hồ sơ cấp,cấp lại,cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả,giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan và các dịch vụ khác có liên quan. 

 

Bài viết tham khảo:

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Văn Chung