Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể

Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định  pháp y tâm thần có hiệu lực ..

THÔNG TƯ 20/2014/TT-BYT 

     Thông tư 20/2014/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định  pháp y tâm thần do bộ trưởng bộ y tế ban hành. Từ 15/8/2014 sẽ áp dụng tỷ lệ tổn thương cơ thể mới trong giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần theo quy định tại Thông tư 20/2014/TT-BYT.Kèm theo Thông tư là bảng Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích và bảng Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do bệnh, tật.

     Ngoài ra Thông tư này cũng quy định một số điểm mới về nguyên tắc và phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể (TTCT) so với Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH như:

– Khi tính tỷ lệ % TTCT được lấy hàng thập phân đến hai chữ số.

– Mỗi di chứng do một tổn thương gây ra chỉ được tính tỷ lệ % TTCT một lần.

     Trường hợp tổn thương cơ quan này nhưng gây biến chứng ở cơ quan thứ hai đã được xác định, thì tính thêm tỷ lệ % TTCT do di chứng tổn thương trên cơ quan thứ hai.

     Thông tư 20/2014/TT-BYT được ban hành ngày 12/6/2014, có hiệu lực từ ngày 15/8/2014. Tuy nhiên, đến ngày 01/11/2019 Thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư 22/2019/TT-BYT.

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 20/2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2014

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH TỶ LỆ TỔN THƯƠNG CƠ THỂ SỬ DỤNG TRONG GIÁM ĐỊNH PHÁP Y, GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN

Căn cứ Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh,

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Điều 1. Quy định về tỷ lệ tổn thương cơ thể

1. Ban hành kèm theo Thông tư này bảng tỷ lệ phần trăm (%) tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần như sau:

a) Bảng 1: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích;

b) Bảng 2: Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do bệnh, tật.

2. Trong Thông tư này, tỷ lệ tổn thương cơ thể (sau đây viết tắt là tỷ lệ TTCT) bao gồm: tỷ lệ tổn hại sức khỏe; tỷ lệ thương tật; tỷ lệ thương tích; tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, do bệnh, tật.

Điều 2 Nguyên tắc giám định

1. Giám định để xác định tỷ lệ % TTCT phải được thực hiện trên đối tượng cần giám định, trừ trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều này.

2. Giám định để xác định tỷ lệ % TTCT được thực hiện qua (trên) hồ sơ trong trường hợp người cần được giám định đã bị chết hoặc bị mất tích hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Khi giám định qua hồ sơ, tỷ lệ % TTCT được xác định ở giới hạn thấp nhất của khung tỷ lệ tương ứng với các tỷ lệ % TTCT ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Tỷ lệ % TTCT được xác định tại thời điểm giám định.

Điều 3. Nguyên tắc xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể

1. Tổng tỷ lệ % TTCT của một người không vượt quá 100%.

2. Mỗi tổn thương cơ quan của cơ thể và mỗi di chứng do tổn thương này gây ra chỉ được tính tỷ lệ % TTCT một lần. Trường hợp tổn thương cơ quan này nhưng gây biến chứng ở cơ quan thứ hai đã được xác định, thì tính thêm tỷ lệ % TTCT do di chứng tổn thương trên cơ quan thứ hai.

3. Nếu nhiều TTCT là triệu chứng thuộc một hội chứng hoặc thuộc một bệnh đã được nêu trong Bảng tỷ lệ quy định tại Điều 1 Thông tư này thì tỷ lệ % TTCT được xác định theo hội chứng hoặc theo bệnh đó.

………………………………….

Bạn có thể xem chi tiết Thông tư 20/2014/TT-BYT theo đường link dưới đây:

>>>  Thông tư 20/2014/TT-BYT

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Thông tư 20/2014/TT-BYT quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hồng Hạnh