Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành vi của người tiến hành tố tụng

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành vi của người tiến hành tố tụng: Khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Kiến thức của bạn:

     Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành vi của người tiến hành tố tụng

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn về thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành vi của người tiến hành tố tụng

1. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành vi của người tiến hành tố tụng

– Khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là Thẩm phán, Phó Chánh án, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Hội thẩm nhân dân do Chánh án Tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự có thẩm quyền giải quyết.

     Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Chánh án Tòa án thì Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp có thẩm quyền giải quyết.

– Khiếu nại quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát do Viện trưởng Viện kiểm sát giải quyết.

     Đối với khiếu nại quyết định, hành vi tố tụng của Viện trưởng Viện kiểm sát thì Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết.

– Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chánh án Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát do Chánh án Tòa án trên một cấp trực tiếp, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp giải quyết.

2. Thời hạn giải quyết khiếu nại

     Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày, kể từ ngày Tòa án, Viện kiểm sát nhận được khiếu nại. Trường hợp cần thiết, đối với vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể được kéo dài nhưng không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

3. Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu trong tố tụng dân sự

     Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau đây:

  • Ngày, tháng, năm ra quyết định;
  • Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;
  • Nội dung khiếu nại;
  • Kết quả xác minh nội dung khiếu nại;
  • Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;
  • Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại.

     Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải được gửi cho người khiếu nại, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trường hợp là quyết định của Chánh án Tòa án thì còn phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

4. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai trong tố tụng dân sự

      Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu không đồng ý với quyết định đó thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

     Đơn khiếu nại phải kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu kèm theo.

    Đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng năm làm đơn; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại.

     Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải được gửi cho người khiếu nại, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trường hợp là quyết định của Chánh án Tòa án thì còn phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

– Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực thi hành.

      Để được tư vấn chi tiết về quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại và người bị khiếu nại, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 1900 6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về Email: lienhe@luattoanquoc.com.

     Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!