Tải Quyết định 10/2017/QĐ-UBND thẩm quyền UBND thành phố bồi thường hỗ trợ tái định cư Hà Nội

Tải Quyết định 10/2017/QĐ-UBND thẩm quyền UBND thành phố bồi thường hỗ trợ tái định cư Hà Nội,Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định các nội dung..."

1. Hiệu lực của Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

     Quyết định 10/2017/QĐ-UBND quy định nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 29/3/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2017.

    Hiện tại, Quyết định này vẫn còn hiệu lực và đang được áp dụng thi hành trên thực tế.

2. Nội dung Quyết định 10/2017/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 10/2017/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2017

 QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Theo đề nghị của liên ngành (Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố – Sở Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài chính – Sở Xây dựng – Cục Thuế thành phố Hà Nội) tại Tờ trình số 863/TTrLN-BCĐ.TNMT.TC.XD.CT ngày 17 tháng 11 năm 2016 và 76/TTrLN-BCĐ ngày 16 tháng 02 năm 2017; Báo cáo thẩm định số 273/VBPQ-STP ngày 23 tháng 02 năm 2017 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2017 và thay thế các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 về việc Ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao cho về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã Sơn Tây (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện); các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng Chính phủ; (để b/c)
– Đ/c Bí thư Thành ủy; (để b/c)
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Nội vụ, Tài chính;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND Thành phố;
– Chủ tịch UBND Thành phố;
– Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Văn phòng Thành ủy;
– Văn phòng Đoàn ĐBQH TP HN;
– Văn phòng HĐND TP;
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng Giao tiếp điện tử TP;
– VP UBND TP: Các P.CVP, TKBT, TH, ĐT, KT, NC, KGVX;
– Trung tâm tin học công báo;
– Lưu: VT, Đtqn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

                          Nguyễn Đức Chung

 QUY ĐỊNH

CÁC NỘI DUNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Bản Quy định này quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 61 và Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội (bao gồm cả các dự án giải phóng mặt bằng theo quy hoạch).

Điều 2. Đối tượng áp dụng (Thực hiện Điều 2 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP)

1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

2. Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất.

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

(………………………….)

     >>>Tải Quyết định 10/2017: tại đây

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 10/2017/QĐ-UBND, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

5/5 - (2 bình chọn)