Tải mẫu về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

Tải mẫu về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung....

MẪU VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

1. Nội dung biểu mẫu

    Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Trong đó tại mẫu số 13-KN quy định mẫu về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại:

……….(1)………..
……….(2)………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: …/QĐ-……

….., ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

……………….(3)………………

Căn cứ Luật khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-TTCP ngày … tháng … năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ ……………………………………………….(4)………………………………………… ;

Xét đề nghị của ……………………………………..(5)………………………………………… ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại gồm các ông (bà) sau đây:

Ông (bà) ……………………………….(6) ………………………………….  Chủ tịch;

2. Ông (bà) ……………………………….(6)………………..  Phó Chủ tịch (nếu có);

3. Ông (bà) ……………………………….(6)…………………………………..  Thư ký;

4. Ông (bà) ……………………………….(6) ………………………………  Thành viên;

………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Hội đồng tư vấn thảo luận, tham gia ý kiến giải quyết khiếu nại của ông (bà)…(7)… về việc …(8)… đã được thụ lý giải quyết.

Điều 3. Hội đồng tư vấn tự giải thể sau khi hoàn thành việc tư vấn giải quyết khiếu nại.

Điều 4. Các ông (bà) có tên tại Điều 1, …(9)… thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 4;

– Lưu: VT, hồ sơ.

Người ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

>>> Tải mẫu về việc thành lập hội đồng tư vấn để giải quyết khiếu nại

Thành lập hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

 2. Hướng dẫn ghi mẫu về việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.

(3) Chức danh của người có thẩm quyền ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.

(4) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.

(5) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đề xuất việc thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại.

(6) Chức vụ, chức danh, cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác, địa chỉ (nếu có).

(7) Họ tên, địa chỉ người khiếu nại (hoặc cơ quan, tổ chức khiếu nại).

(8) Tóm tắt nội dung khiếu nại.

(9) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thi hành.

Bài viết cùng chuyên mục:

Liên hệ Luật sư tư vấn về thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại:

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết;
  • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033;
  • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Liên kết tham khảo:

5/5 - (1 bình chọn)