Tải mẫu biên bản làm việc trong khiếu nại quyết định hành chính

Tải mẫu biên bản làm việc trong khiếu nại quyết định hành chính: Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh....

MẪU BIÊN BẢN LÀM VIỆC TRONG KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH

    Căn cứ theo thông tư 07/2013/TT-TTCP quy định việc thụ lý, xác minh, kết luận nội dung khiếu nại, ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước và đối với quyết định kỷ luật cán bộ, công chức. Cụ thể mẫu biên bản làm việc trong khiếu nại quyết định hành chính tại mẫu 05-KN:

……….(1)………..
……….(2)………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Vào hồi… giờ … ngày … tháng … năm …, tại …………………..……..(3)……………… ;

Chúng tôi gồm:

1. Người có trách nhiệm xác minh: ……………………………………..(4)………………

2. Người làm việc với người có trách nhiệm xác minh:………………(5)………………

3. Nội dung làm việc:……………………………………………………..(6)………………

4. Kết quả làm việc:………………………………………………………(7)………………

5. Những nội dung khác có liên quan:………………………………….(8)……………..

Buổi làm việc kết thúc vào hồi … giờ … phút cùng ngày (hoặc ngày …/…/…).

Biên bản này đã được đọc cho những người làm việc cùng nghe, mọi người nhất trí với nội dung biên bản và xác nhận dưới đây.

Biên bản được lập thành … bản mỗi bên giữ 01 bản./.

Người làm việc với người
có trách nhiệm xác minh
………………(9)…………….

Người có trách nhiệm xác minh
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

   

biên bản làm việc

Biên bản làm việc

    Hướng dẫn ghi mẫu biên bản làm việc trong khiếu nại quyết định hành chính

(1) Cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định xác minh hoặc trực tiếp tiến hành xác minh.

(2) Đoàn/Tổ xác minh được thành lập (nếu có).

(3) Địa điểm làm việc.

(4) Họ tên, chức danh của người có trách nhiệm xác minh.

(5) Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (nếu có) của người làm việc với người có trách nhiệm xác minh như: người khiếu nại, người bị khiếu nại, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

(6) Các nội dung làm việc cụ thể.

(7) Kết quả làm việc đã đạt được, những nội dung đã thống nhất, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đề xuất, kiến nghị của các bên tham gia buổi làm việc.

(8) Những nội dung khác chưa được thể hiện ở (6), (7).

(9) Chữ ký (ghi rõ họ tên) hoặc điểm chỉ của những người cùng làm việc. Trong trường hợp có người không ký thì trong biên bản phải ghi rõ và đề nghị người làm chứng ký vào biên bản.

    Bạn có thể tải mẫu biên bản làm việc trong khiếu nại quyết định hành chính tại:

   >>>>> Mẫu biên bản về làm việc trong khiếu nại quyết định hành chính

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Tải mẫu biên bản làm việc trong khiếu nại quyết định hành chính, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hành chính 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn. 

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.