Tải mẫu về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần

Tải mẫu về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần: Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm....

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HƯỞNG TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP MỘT LẦN

   Căn cứ theo thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc giải quyết hưởng các chế độ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Bộ Quốc phòng. Cụ thể mẫu về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần tại mẫu 03B-HBQP:

BỘ QUỐC PHÒNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: ……../QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày…... tháng… năm …...

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 (1);

Căn cứ Quyết định số 79/2008/QĐ-BQP  ngày 29/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Bo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Biên bản giám định suy giảm khả năng lao động (KNLĐ) số:…. ngày ….../……/……. của Hội đồng Giám định y khoa ……………………………………….;

Theo đề nghị tại Công văn số:…………. ngày……/…../……. của ……………. và hồ sơ TNLĐ/BNN của đồng chí ……………………………….

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng chí: …………….………………………………… Nam (nữ): ………………

Sinh ngày: ……..……/……... số sổ BHXH …………………………………………….

Cấp bậc, chức vụ, chức danh, nghề nghiệp: ……………………………….………………….

……………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị: ……………………………….……………………………………………………………

Bị TNLĐ/BNN ngày: ……/…..../…………………………………………………………………

Tổng số thời gian đóng BHXH bắt buộc đến tháng: ………… là ………. năm …… tháng

Mức tiền lương hoặc thu nhập làm căn cứ tính trợ cấp TNLĐ/BNN: …………………đồng

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: ………………….. %

Được hưởng trợ cấp TNLĐ/BNN một lần.

Điều 2. Mức hưởng trợ cấp như sau:

a) Mức trợ cấp tính theo tỷ lệ suy giảm KNLĐ: …………………………….. đồng

b) Mức trợ cấp tính theo thời gian đóng BHXH: …………………………… đng

Tổng số tiền trợ cấp một lần (a+b). ……………………..……………………. đồng

(S tiền bằng chữ: …………………………………………………...)

Nơi nhận trợ cấp: Tài chính đơn vị.

Điều 3. Các đồng chí Trưởng phòng Chế độ chính sách BHXH Bộ Quốc phòng, Thủtrưởng đơn vị và đồng chí có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
– Cá nhân; 

– Tài chính đơn vị;
– Cơ quan nhân sự trực thuộc Bộ;
– Lưu: BHXH BQP
.

GIÁM ĐC
(ký, ghi rõ họ tên, đóng du)

hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần

Hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần

Hướng dẫn ghi mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần

(1) Trường hợp TNLĐ/BNN hưởng từ ngày 01/7/2016 trở đi thì thay bằng “Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015”;

– TNLĐ/BNN: Nếu là TNLĐ thì không hiển thị BNN và ngược lại.

      Bạn có thể tải mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần tại:

      >>>>> Mẫu quyết định về việchưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần

     Trên đây là mẫu quyết định về việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp một lần của Bộ quốc phòng. Luật Toàn Quốc hy vọng những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp quý khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề của mình, còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật Lao Động miễn phí 24/7: 19006500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi  email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của mọi người dân trên cả nước để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

  Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách!

   Trân trọng./.

Liên kết tham khảo