Tải mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 07 năm 2017 của Bộ công thương

Mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 07 năm 2017

 

(TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ

               ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …/….

                                                       ….., ngày … tháng … năm …

 

ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép hoạt động điện lực

                     Kính gửi: 1………………………………………………..……………….

Tên tổ chức đề nghị: ………………………………………………………………………………………………………..

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): …………………………………………………………………………………….

Có trụ sở chính tại: …………………… Điện thoại: ………………….. Fax: …………….…..; Email ………………..

Thành lập theo Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số: ……….. ngày ………. tháng ………… năm ……..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp …………, đăng ký lần … ngày … tháng … năm …

Giấy phép hoạt động điện lực số: ……… do …………. cấp ngày ……………….. (nếu có).

Ngành nghề đăng ký kinh doanh: ………………………………………………………………………………………

Đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

– ………………………………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………

Các giấy tờ kèm theo:

– ………………………………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị 2… cấp giấy phép hoạt động điện lực cho … (tên tổ chức đề nghị).

(Tên tổ chức) xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp phép, đồng thời tuân thủ các quy định trong giấy phép hoạt động điện lực./.

 

 

LÃNH ĐẠO

(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực:

1 Gửi cơ quan tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thẩm định hồ sơ hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

2 Gửi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Công Thương, Cục Điều tiết điện lực, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Công Thương.

>>> Tải văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực

Liên kết tham khảo: