Tải mẫu văn bản bổ sung hoàn thiện hồ sơ tài liệu quyết toán dự án

Mẫu văn bản bổ sung hoàn thiện hồ sơ tài liệu quyết toán dự án ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

Mẫu văn bản bổ sung hoàn thiện hồ sơ tài liệu quyết toán dự án ban hành kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính

 

CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CHỦ ĐẦU TƯ

CHỦ ĐẦU TƯ

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:
V/v b sung, hoàn thiện h sơ, tài liệu quyết toán dự án (hạng mục, gói thầu)…. (lần….)

                                          ….., ngàytháng năm 

 

                                  Kính gửi: ……………………………………………….. (nhà thầu)

Căn cứ Thông tư số … ngày … của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Quyết định số … ngày … của … về việc phê duyệt dự án … và điều chỉnh, bổ sung (nếu có);

Căn cứ Quyết định số … ngày … của … về việc trúng thầu (chỉ định thầu) dự án (hạng mục, gói thầu) … và điều chỉnh, bổ sung (nếu có);

Căn cứ Hợp đồng số … ngày … giữa … (tên chủ đầu tư) với (tên nhà thầu) và Hợp đồng điều chỉnh, bổ sung (nếu có);

Căn cứ … (nêu các căn cứ khác như văn bản cho phép kéo dài thời gian thực hiện Hợp đồng, … (nếu có));

Căn cứ Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành, Biên bản thanh lý Hợp đồng (nếu có).

mẫu văn bản bổ sung hoàn thiện hồ sơ tài liệu quyết toán dự án

mẫu văn bản bổ sung hoàn thiện hồ sơ tài liệu quyết toán dự án

Để đảm bảo công tác lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án (hạng mục, gói thầu) đúng thời gian quy định; ……..…….. (chủ đầu tư) yêu cầu …….. (nhà thầu) thực hiện các nội dung sau:

1. Về bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu còn thiếu hoặc chưa đảm bảo quy định: (ghi các hồ sơ, tài liệu còn thiếu và chưa đảm bảo theo quy định tại Điều….. Thông tư số … ngày … của Bộ Tài chính);

2. Về thời gian nộp hồ sơ, tài liệu:

Đề nghị ……..  (nhà thầu) bổ sung, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu còn thiếu hoặc chưa đảm bảo quy định (nêu trên), gửi đến …….. (chủ đầu tư) trước ngày …….. (sau 10 ngày kể từ ngày nhà thầu nhận được văn bản theo dấu bưu điện).

Quá thời gian trên, …….. (chủ đầu tư) chưa nhận được các hồ sơ, tài liệu còn thiếu hoặc chưa đảm bảo quy định (nêu trên); …….. (chủ đầu tư) sẽ thực hiện tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (hạng mục, gói thầu) để báo cáo cấp thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt theo quy định; mọi tổn thất, thiệt hại (nếu có) ……..  (nhà thầu) hoàn toàn chịu trách nhiệm.

…….. (chủ đầu tư) có ý kiến để …….. (nhà thầu) biết và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Người quyết định đầu tư (để báo cáo);
– Cơ quan thẩm tra quyết toán;

– Cơ quan thanh toán vốn đầu tư;

– Lưu ….

CHỦ ĐẦU TƯ

(, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 >>> Tải mẫu văn bản bổ sung hoàn thiện hồ sơ tài liệu quyết toán dự án

 Liên kết tham khảo: