Tải mẫu trích lục khai tử (bản chính)

Tải mẫu trích lục khai tử (bản chính): TRÍCH LỤC KHAI TỬ Họ, chữ đệm, tên: ……………..……….…………………..…Ngày, tháng, năm sinh: …………..……

TẢI MẪU TRÍCH LỤC KHAI TỬ

…………..………………..……………

………………..………………….…….

……………..………………….…….(1) 

Số:(2) ….. / TLKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      ………, ngày….…tháng ……năm 20…..

           

TRÍCH LỤC KHAI TỬ

Họ, chữ đệm, tên: ……………..……….…………………..……….……………………..…..……….……

Ngày, tháng, năm sinh: …………..……….…………………..……….……………………………………..

Giới tính: ……….……………… Dân tộc: ………..……………… Quốc tịch: ……….……..……………

Số định danh cá nhân: (3)…..……….…………………..……….…………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (4) …..……….………………..……….…………………………………………………….

Đã chết vào lúc………………..giờ……………..phút, ngày………………………………………….. ghi bằng chữ:

 

Nơi chết:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân chết:………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy báo tử/Giấy tờ thay thế Giấy báo tử số …………………………………………….do………………………

………………………………………………………………………………………………..cấp ngày……………………………..

Họ, chữ đệm, tên người đi khai tử: ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân:(4) …………………………………………………………………………………………………………………..

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

 

trích lục khai tử

Cách điền mẫu trích lục khai tử

(1) Ghi tên cơ quan cấp Trích lục. Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ:      Tỉnh Thanh Hoá

                Thành phố Thanh Hoá

                 UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

           Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi theo số trong Sổ đăng ký khai tử.

(3) Chỉ ghi trong trường hợp đã được cấp Số định danh cá nhân.

(4) Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp.

>>> Tải mẫu trích lục giấy khai tử bản chính

Liên kết tham khảo: