Tải mẫu trích lục ghi chú kết hôn bản chính

Tải mẫu trích lục ghi chú kết hôn bản chính: Họ, chữ đệm, tên vợ: …………..…………….... Ngày, tháng, năm sinh: ……… Dân tộc ...................

TẢI MẪU TRÍCH LỤC GHI CHÚ KẾT HÔN BẢN CHÍNH

…………..………………..……………

………………..………………….…….

………………..………………….…….(1)

  Số:(2)      /TLGCKH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….…tháng ……năm 20…

 

TRÍCH LỤC GHI CHÚ KẾT HÔN

 

Họ, chữ đệm, tên vợ: …………..……………….

 

Ngày, tháng, năm sinh: ………..……….…………

Dân tộc: …….………………………………………

Quốc tịch: …….……………………………………

Nơi cư trú: …….………………….…………………

Giấy tờ tùy thân: ….……….…….……………….

Họ, chữ đệm, tên chồng: …………..……….…

Ngày, tháng, năm sinh: ………..……….……….

Dân tộc: …….……………………………………..

Quốc tịch: …….…………………………………..

Nơi cư trú: …….………………….………………..

Giấy tờ tùy thân: ….………….….….…………… 

Đăng ký kết hôn tại: (3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………. số………………….. cấp ngày…………………………………………….

Đã được ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn./.

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 trích lục ghi chú kết hôn

Cách điền trích lục ghi chú kết hôn bản chính

(1) Ghi tên cơ quan cấp Trích lục; nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên Cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ:           Tỉnh Thanh Hoá

                      UBND thành phố Thanh Hoá

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

           Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi số đăng ký trong Sổ đăng ký kết hôn

(3) Ghi tên cơ quan, tên quốc gia nước ngoài đã đăng ký kết hôn, tên loại giấy tờ chứng nhận việc kết hôn do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, số (nếu có) và ngày, tháng, năm cấp giấy tờ đó.

Ví dụ:

Đăng ký kết hôn tại Cộng hòa Pháp, Giấy chứng nhận kết hôn số 0AF3456 cấp ngày 08/3/2016.

     >>> Tải mẫu trích lục bản chính ghi chú kết hôn

Liên kết tham khảo: