Tải mẫu trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ

Tải mẫu trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ: TRÍCH LỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ Người giám hộ: Họ, chữ đệm, tên:............Ngày, tháng, năm sinh:...

TẢI MẪU TRÍCH LỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ

…………..………………..……………

………………..………………….…….

………………..………………….…….(1)
 

Số: (2)        /TLCDGH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….…tháng ……năm 20…

TRÍCH LỤC

ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ  

 

Người giám hộ:
Họ, chữ đệm, tên:……………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………

Giới tính:………………………………Dân tộc:……………………………………………… Quốc tịch:…………………………

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………………………………

Người được giám hộ:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………………………………………………

Giới tính:………………………………Dân tộc:……………………………………………… Quốc tịch:………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký giám hộ tại (4)………………………………………………………………………………..số…………………. ngày 

Đã chấm dứt giám hộ.

Lý do chấm dứt:………………………………………………………………………………………………………………………….

 

NGƯỜI KÝ TRÍCH LỤC

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên, chức vụ, đóng dấu)

 

 trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ

Cách điền trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ bản chính

(1) Ghi tên cơ quan cấp bản sao Trích lục. Nếu là Ủy ban nhân dân cấp xã thì ghi đủ 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh); nếu là Ủy ban nhân dân cấp huyện thì ghi đủ 02 cấp hành chính (huyện, tỉnh); nếu là Cơ quan đại diện thì ghi rõ tên cơ quan đại diện và tên nước có trụ sở Cơ quan đại diện.

Ví dụ:      Tỉnh Thanh Hoá

               Thành phố Thanh Hoá

                UBND phường Lam Sơn

Hoặc: Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ;

          Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản

(2) Ghi theo số trong Sổ đăng ký chấm dứt giám hộ.

(3) Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, tên cơ quan, ngày tháng năm cấp giấy tờ.

(4) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ trước đây, số, ngày tháng năm đăng ký.

Ví dụ: “Uỷ ban nhân dân phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

             Số: 02, ngày 05/01/2016”

>>> Tải mẫu trích lục bản chính đăng ký chấm dứt giám hộ

Liên kết tham khảo: