Tải mẫu quyết định về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Mẫu quyết định về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 959/2015/QĐ-BHXH

Mẫu quyết định về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 959/2015/QĐ-BHXH

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI …………..
BẢO HIỂM XÃ HỘI ………….
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-

Số: … /QĐ-BHXH

                            ….., ngày … tháng … năm …

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hoàn trả tiền thu bo him xã hội, bảo him y tế, bảo hiểm thất nghiệp

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI ……………

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH11 ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số ../201../QĐ-TTg ngày … tháng … năm ….. của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng phòng (Tổ trưởng) Quản lý thu; Trưởng phòng (Tổ) Kế hoạch – Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoàn trả số tiền ………… đồng (viết bằng chữ: …………………..) cho …………………… do ………………

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng (Tổ trưởng) Quản lý thu; Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, các phòng (tổ) trực thuộc Bảo hiểm xã hội ………… và đơn vị, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
– Như Điều 3;

– Lưu: VT, PT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

>>> Tải mẫu quyết định về việc hoàn trả tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Liên kết tham khảo