Tải mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai mới nhất

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai số 01/PYC kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai là gì?

   Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai là văn bản được sử dụng khi người yêu cầu cung cấp thông tin muốn xin dữ liệu về thửa đất để nhận chuyển nhượng hay thế chấp,…

   Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai số 01/PYC kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Mẫu phiếu yêu cầu dữ liệu đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         —————

                     

                  …., ngày ….. tháng ….. năm ……

               PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

   Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:…giờ … phút, ngày …/…/…

Quyển số ……..           Số thứ tự ……………

                          Người nhận hồ sơ

                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

                        Kính gửi: …………………………………………………………..

1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:……………………………………………………………..

Đại diện là ông (bà) ………………………………………………………………………………………………….

Số CMTND/Hộ chiếu: …………………….. cấp ngày ….…../………/…..…. tại …………….………………;

Quốc tịch ………………………………………

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Số điện thoại: ……………………; fax …………………………; E-mail: …………………………………..;

4. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số ………………..……………….…,

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Đánh dấu “X” vào nội dung cần cung cấp thông tin):

Thửa đất 1

□ Người sử dụng đất 2

□ Quyền sử dụng đất

□ Tài sản gắn liều với đất

□ Tình trạng pháp lý

Lịch sử biến động

□ Quy hoạch sử dụng đất

□ Trích lục bản đồ

□ Trích sao GCNQSDĐ

□ Giao dịch đảm bảo

Hạn chế về quyền

□ Giá đất

□ Tất cả thông tin trên

 

5. Mục đích sử dụng:
…………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả:……………………………………… bộ

□ Bản giấy sao chụp

□ Gửi EMS theo địa chỉ

□ Nhận tại nơi cung cấp

□ Fax

□ Lưu trữ điện tử USB, CD

□ Email

7. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

 

                        NGƯỜI YÊU CẦU

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu

nếu là cơ quan, tổ chức)

Hướng dẫn sử dụng mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai:

1 Dữ liệu Thửa đất bao gồm: Số hiệu thửa đất, số tờ BĐĐC, diện tích, địa chỉ.

2 Dữ liệu Người sử dụng đất bao gồm: Họ tên vợ chồng, năm sinh, CMND, địa chỉ.

>>> Tải mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Liên kết tham khảo: