Tải mẫu nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng – công trình mỏ lộ thiên

Mẫu nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng - công trình mỏ lộ thiên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BCT

   Mẫu nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng – công trình mỏ lộ thiên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:…………/CQTĐ-ĐVT

V/v thông báo kết quả thẩm định dự án ….1

                                              ………, ngày… tháng… năm 20…..

 

                  Kính gửi: …………………………………………………………………………………2 

……………3 đã nhận Tờ trình số … ngày… của ……………………2 trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án ……………………1;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản;

Các căn cứ khác có liên quan……………………………………………………………………………………………

…………………….4 Thông báo Kết quả thẩm định dự án ………………1 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: ………………………………………………………………………………………………….…………….

2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình:

– Nhóm dự án: ………………………………………………………………………………………………………………

– Loại và cấp công trình: ………………………………………………………………………………………………….

3. Người quyết định đầu tư: ………………………………………………………………………………………………

4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên hệ (địa chỉ liên lạc, điện thoại…):

5. Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………….……………….…………………..

6. Giá trị tổng mức đầu tư: …………………………………………………………………………….…………………..

7. Nguồn vốn đầu tư: ……………………………………………………………………………………………….……..

8. Thời gian thực hiện: ……………………………………………………………………………………………….……….

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: …………………………………………………………………….………………..

10. Nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: …………………………………………………..……………………

11. Các thông tin khác (nếu có): ………………………………………………..…………………………………………..

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Văn bản pháp lý: Liệt kê các văn bản pháp lý trong hồ sơ trình

2. Hồ sơ, tài liệu dự án, khảo sát, thiết kế: …………………………………………………………………………………

3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu: ……………………………………………………………………………………………

4. Sự phù hợp, hồ sơ, tài liệu thăm dò, thiết kế

4.1. Hồ sơ thăm dò, khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án …………………………………………………………

4.2. Hồ sơ dự án ……………………………………………………………………………………………………………….

5. Hồ sơ năng lực các nhà thầu

5.1. Nhà thầu thăm dò ……………………………………………………………………………………………………….

5.2. Nhà thầu lập dự án ……………………………………………………………………………………………………..

III. NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ ÁN TRÌNH

(Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của dự án trình thẩm định được gửi kèm theo Tờ trình thẩm định của Tổ chức trình thẩm định).

Dự án đầu tư (Tên dự án đầu tư) gồm các nội dung chính như sau:

1. Tài nguyên, trữ lượng và biên giới khai trường

2. Mở vỉa và trình tự khai thác

3. Công suất thiết kế, tuổi thọ dự án

4. Hệ thống khai thác

5. Công nghệ và dây chuyền đồng bộ thiết bị khai thác mỏ

6. Vận tải trong mỏ

7. Công tác thải đất đá mỏ và thải quặng đuôi

8. Thoát nước mỏ và bãi thải

9. Công tác chế biến khoáng sản

10. Cung cấp điện và trang bị điện

11. Thông tin liên lạc và tự động hóa

12. Kiến trúc và xây dựng

13. Cung cấp nước và thải nước

14. Tổng mặt bằng và vận tải ngoài

15. Tổ chức xây dựng

16. Kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy, nổ

17. Bảo vệ, cải tạo phục hồi môi trường

18. Phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư

19. Tổng mức đầu tư

20. Hiệu quả kinh tế-xã hội

21. Nội dung khác

mẫu nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Mẫu nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

IV.1. Thẩm định thiết kế cơ sở

1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất; tổng mặt bằng được chấp thuận.

1.1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch ngành.

1.2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch sử dụng đất; tổng mặt bằng được chấp thuận.

2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

2.1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng.

2.2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực.

3. Sự phù hợp của phương án công nghệ và dây chuyền đồng bộ thiết bị khai thác được lựa chọn.

4. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn khai thác, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy.

5. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế.

6. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của chủ nhiệm và chủ trì lập thiết kế.

7. Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở.

IV.2. Thẩm định các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

1. Đánh giá về sự cần thiết đầu tư xây dựng.

2. Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án

– Sự đáp ứng về nguồn tài nguyên; cung cấp nguyên, vật liệu chủ yếu.

– Đánh giá về việc lựa chọn công nghệ, thiết bị, phương án chuyển giao công nghệ (nếu có). Công nghệ, thiết bị lựa chọn phải đồng bộ, tiên tiến phù hợp với các điều kiện tài nguyên, vùng kinh tế xã hội của dự án và khả năng chế biến khoáng sản.

– Đánh giá khả năng đáp ứng về hạ tầng (giao thông, cung cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc); đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

– Sự đáp ứng về nguồn nhân lực; kinh nghiệm năng lực tổ chức quản lý dự án.

– Yếu tố khác liên quan có ảnh hưởng đến tính khả thi của dự án.

3. Đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án

– Thị trường, tính cạnh tranh của sản phẩm, giá thành, giá bán.

– Tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư và khả năng huy động vốn.

– Phân tích các chỉ tiêu kinh tế của dự án (NPV, IRR, T….); phân tích độ nhạy.

– Đánh giá hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế – xã hội và rủi ro của dự án.

V. KẾT LUẬN

– Dự án …………..1 đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

– Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu có).

Trên đây là thông báo của …………………3 về kết quả thẩm định dự án ………………1Đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu.

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng – công trình mỏ lộ thiên

1 (Tên dự án đầu tư)

(Tổ chức trình thẩm định)

3 (Cơ quan thẩm định) 

4 (Tổ chức trình thẩm định)

>>> Tải mẫu nội dung về thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Liên kết tham khảo: