Tải mẫu nội dung thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên

Tải mẫu nội dung thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên được ban hành kèm theo Thông tư 26/2016/TT-BCT

   Tải mẫu nội dung thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên được ban hành kèm theo Thông tư 26/2016/TT-BCT

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:…………/CQTĐ-ĐVTĐ4
V/v thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế-kỹ thuật dự án…(tên dự án đầu tư)

                            ………, ngày… tháng… năm 20…..

 

                    Kính gửi: (Tổ chức trình thẩm định)

(Cơ quan thẩm định) đã nhận Tờ trình số…. ngày …. của ………… đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình….(tên công trình).

Căn cứ hồ sơ trình thẩm định gửi kèm tờ trình thẩm định;

Căn cứ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình số…. ngày… của ………;

Căn cứ kết quả thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng (nếu có) của tổ chức tư vấn, cá nhân được (cơ quan thẩm định) giao (nếu có);

Các căn cứ khác có liên quan………………………………………………………

Sau khi xem xét, (cơ quan thẩm định) thông báo Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán xây dựng (nếu có) công trình ….(tên công trình) như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH

– Tên công trình ……………………………… Loại, cấp công trình………………………………………………

– Chủ đầu tư:………………………………………………………………………………………………………………….

– Giá trị dự toán xây dựng công trình:………………………………………………………………………………..

– Nguồn vốn:………………………………………………………………………………………………………………….

– Địa điểm xây dựng:……………………………………………………………………………………………………..

– Nhà thầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng:…………………………………………………………..

– Nhà thầu thăm dò địa chất/ khảo sát xây dựng………………………………………………………………………….

mẫu nội dung thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên

Mẫu nội dung thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên

II. NỘI DUNG HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH

1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định.

2. Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng.

3. Giải pháp thiết kế chủ yếu

Tùy theo quy mô, phạm vi của Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, trình bày toàn bộ hoặc trong số các nội dung liên quan sau đây:

3.1. Biên giới và trữ lượng khai trường.

3.2. Mở vỉa và trình tự khai thác.

3.3. Công suất thiết kế, tuổi thọ dự án.

3.4. Hệ thống khai thác, công nghệ khai thác

3.5. Công nghệ và dây chuyền đồng bộ thiết bị khai thác mỏ.

3.6. Vận tải trong mỏ.

3.7. Thải đất đá và thải quặng đuôi

3.8. Thoát nước mỏ và bãi thải

3.9. Công tác chế biến khoáng sản (nếu có)

3.10. Cung cấp điện và trang bị điện

3.11. Cung cấp nước và thải nước

3.12. Tổng mặt bằng và vận tải ngoài.

3.13. Sửa chữa cơ điện, kho tàng, mạng hạ tầng kỹ thuật (nếu có)

3.14. Kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy, nổ.

3.15. Bảo vệ, cải tạo phục hồi môi trường.

3.16. Các nội dung khác

4. Phương pháp lập dự toán được lựa chọn và các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng trình thẩm định (nếu có).

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Sự phù hợp với quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

2. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện khảo sát, thiết kế; lập dự toán xây dựng (nếu có). Năng lực cá nhân thực hiện thẩm tra thiết kế và thẩm tra dự toán xây dựng (nếu có).

3. Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế xây dựng công trình.

4. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng cho công trình.

5. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công trình, mức độ an toàn công trình và đảm bảo an toàn của công trình lân cận.

6. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ đối với thiết kế công trình có yêu cầu về công nghệ (nếu có).

7. Sự tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

8. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện (nếu có)

Kết quả thẩm định dự toán (nếu có yêu cầu)

9. Sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế.

10. Tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng định mức, đơn giá xây dựng công trình.

11. Giá trị dự toán xây dựng: …………… (giá trị dự toán ghi bằng chữ), trong đó:

– Chi phí xây dựng: ……………………………………………………………………………………………………………

– Chi phí thiết bị (nếu có): …………………………………………………………………………………………………..

– Chi phí quản lý dự án: …………………………………………………………………………………………………….

– Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: ……………………………………………………………………………………..

– Chi phí khác: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Chi phí dự phòng: ……………………………………………………………………………………………………….

12. Nội dung khác (nếu có)

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

– Đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để trình phê duyệt.

– Yêu cầu, kiến nghị đối với chủ đầu tư (nếu có).

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu.

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu

 >>> Tải mẫu nội dung thẩm định về báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên

Liên kết tham khảo: