Tải mẫu mệnh lệnh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Mẫu mệnh lệnh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11 tháng 03 năm 2013

Mẫu mệnh lệnh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11 tháng 03 năm 2013

 

……………(1)…………….
.…………(2)…………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số:    (3)    /……(4)…..

                                     ….(5)……, ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

MỆNH LỆNH

Vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp hoặc tiền chất thuốc nổ

                       Căn cứ ………………………………… (6)………………………………….…………….;

Xét công văn số ……… ngày …..… của ………. (2) về việc cấp phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp hoặc tiền chất thuốc nổ;

Theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan Tham mưu …(1),

…………………. (7) …………………

Điều 1. Cho phép ……(2)……….. được sử dụng xe ô tô, lái xe, áp tải tại Mệnh lệnh số ……/ML-BTTM ngày ……… của Bộ Tổng Tham mưu để vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo kế hoạch, như sau:

1. Số lượng, chủng loại, nơi giao, nơi nhận

2. Áp tải, Người điều khiển, Phương tiện vận chuyển vận chuyển

3. Tuyến đường vận chuyển

(Trường hợp có nhiều chủng loại, nơi giao, nơi nhận, người áp tải, người điều khiển phương tiện, phương tiện vận chuyển, tuyến đường vận chuyển, xây dựng thành phụ lục)

Điều 2. Thời gian thực hiện từ ngày ……… đến ngày ………. tháng…. năm….

Điều 3.………..(2) cử cán bộ giám sát, kiểm tra công tác giao nhận, sắp xếp xe, lái xe, áp tải, bốc xếp và vận chuyển đúng chủng loại, số lượng, đúng thời gian, địa điểm, trữ lượng kho và đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Quá trình vận chuyển phải tuyệt đối chấp hành các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Không được dừng, nghỉ khi vận chuyển qua các thành phố, thị xã, thị trấn và các khu đông dân cư. Không được vận chuyển vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ vào các ngày lễ theo quy định và các ngày khác có thông báo cấm vận chuyển của Bộ Tổng Tham mưu.

Điều 4. Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Chính trị, Giám đốc hoặc thủ trưởng.. (2), Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các trạm Kiểm soát quân sự dọc trên tuyến vận chuyển chịu trách nhiệm thi hành Mệnh lệnh này,. ….(2) có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện (bằng văn bản Mẫu số 06)./.

 

Nơi nhận:

– ……………………;

– Lưu: VT, …… H01

………..(8)……….
(Chữ ký, dấu)

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Mệnh lệnh số     /ML-(4). ngày   tháng     năm của …(1)….)

1. Số lượng, chủng loại, nơi giao, nơi nhận, áp tải, người điều khiển, phương tiện vận chuyển

TT

Chủng loại sản phẩm

ĐVT

Số lượng

Nơi nhận

Nơi giao

Phương tiện

Người điều khiển phương tiện

Người Áp tải

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tuyến đường vận chuyển

mẫu mệnh lệnh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

mẫu mệnh lệnh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Hướng dẫn sử dụng mẫu mệnh lệnh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ:

(1) Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp mệnh lệnh vận chuyển: Bộ Tổng Tham mưu, quân khu, quân chủng, quân đoàn, tổng cục, binh chủng, binh đoàn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Cục Cảnh sát biển;

(2) Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề nghị cấp phép vận chuyển.

(3), (4), (5), (6) như Mẫu số 01;

(7) Thủ trưởng của cơ quan có thẩm quyền cấp phép vận chuyển (Ví dụ: Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh quân khu, quân chủng, quân đoàn, binh chủng, binh đoàn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Chủ nhiệm tổng cục. …);

(8) Chức vụ người ký (Ví dụ: Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh, Chủ nhiệm, Cục trưởng).

>>> Tải mẫu mệnh lệnh vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Liên kết tham khảo: