Tải mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi

Tải mẫu tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi: (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch. (2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; .....

TẢI MẪU TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NUÔI CON NUÔI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC NUÔI CON NUÔI

 

Kính gửi: (1)………………………………………………………………………………………………

 Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ………………………………………………………………

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………………………………………………….

Đề nghị ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của

nước ngoài cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………. Giới tính ………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………………..

Dân tộc:………………………………………………Quốc tịch: ………………………………………

Nơi cư trú: (2)………………………………………………………………………………………………

Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân: (3)……………………………………………………………….

Là con nuôi của:

Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………………………………………….

Năm sinh: ……………………. Dân tộc: ………………………..Quốc tịch: …………………

Nơi cư trú: (2) ……………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên mẹ: …………………………………………………………….…

Năm sinh: ……………………. Dân tộc: ………………………..Quốc tịch: …………………

Nơi cư trú: (2) ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Theo (4) ……………………………………………………………………………………………………..

số ………………………………………………………do(5)………………………………………………
cấp ngày……….. tháng …….. năm …………………..

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước

pháp luật  về cam đoan của mình.

Tài liệu gửi kèm theo Tờ khai:
……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

Làm tại: …………………, ngày ……. tháng ……. năm ……..

Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

…………………………………….

 

tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi

Chú thích tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi

 (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện ghi chú hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ nơi đang sinh sống.         

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

 (4) Ghi rõ tên giấy tờ chứng minh sự kiện hộ tịch đã được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.

 (5) Ghi rõ tên cơ quan nước ngoài đã giải quyết sự kiện hộ tịch.

>>> Tải mẫu tờ khai ghi chú việc nuôi con nuôi

Liên kết tham khảo: