Tải mẫu tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

Tải mãi tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch: Chú thích tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch (1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp bản sao ...

TẢI MẪU TỜ KHAI CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI
CẤP BẢN SAO TRÍCH LỤC HỘ TỊCH

 

Kính gửi: (1)…………………………………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ……………………………………………………………………………

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………..

Giấy tờ tùy thân: (3)………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được cấp bản sao Trích lục hộ tịch: ……………………………………………….

Đề nghị cơ quan cấp bản sao trích lục(4) ………………………………………………………………….
cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………..  Giới tính: ………………………………..

Dân tộc: ………………………………………………………………..  Quốc tịch: ………………………………….

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ tùy thân: (3) …………………………………………….. ………………………………………………………

Số định danh cá nhân (nếu có): ………………………… ………………………………………………………….

Đã đăng ký tại: (5) …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..  ngày  …..  tháng …….  năm ………..

Theo(6)………………………………………………………………….số……………… Quyển số: (7)…………………

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật

về cam đoan của mình

   Làm tại: ………………………. , ngày …….  tháng ……  năm ………….

 

                                                                            Người yêu cầu

                                                               (ký và ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

                                                                    …………………………………..          

 tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

Chú thích tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch

(1) Ghi rõ tên cơ quan thực hiện việc cấp bản sao trích lục hộ tịch.

(2) Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang nơi sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 0010891235 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).

(4) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây.

(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký hộ tịch trước đây.

(6) Ghi rõ loại giấy tờ hộ tịch đã được cấp trước đây.

(7) Chỉ khai khi biết rõ.

>> Tải mẫu tờ khai yêu cầu cấp bản sao hộ tịch

Liên kết tham khảo: