Tải mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở

Tải mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

Mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở Ban hành kèm theo Thông tư s 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG VÀ THỰC TRẠNG NHÀ Ở

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp xã1 : …………………………………………………………………………….

Họ và tên người đề nghị xác nhận: ………………………………………………………………………………

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số …………………….. cấp ngày …………/ …………/………… tại ………………………………..……………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số ……………………..……… tại: ……………………..………………

Là đối tượng có công với cách mạng (bản sao có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc do cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ chứng minh về đối tượng kèm theo)

mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở

Thực trạng về nhà ở hiện nay như sau2 : 

– Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình

– Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người

– Có nhà ở nhưng đã bị hư hỏng khung, tường, mái nhà và diện tích khuôn viên đất của nhà ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh

– Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung – tường, mái)

– Có đất ở tại địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và diện tích khuôn viên đất phù hợp với quy hoạch xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh

– Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất

– Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác.

– Khó khăn về nhà ở khác3 (ghi rõ nội dung) ………………………………………………………………….……..

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.

 

 

                                                ……, Ngày …….. tháng …….năm ….
                                                       NGƯỜI ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

                                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND cấp xã4 ………………………về:

1. Ông/Bà là đối tượng có công với cách mạng

2. Về tình trạng nhà ở hiện tại của hộ gia đình: …………………………….

3. Ông/Bà chưa đưc hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở của Nhà nước

                                                      (ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở:

1Ghi tên UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang nơi cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên của người đề nghị xác nhận.

2Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người viết đơn để đánh dấu vào 1 trong 7 ô cho phù hợp.

3Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn đã nêu

4UBND cấp xã nơi người đề nghị xác nhận đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên.

>>> Tải mẫu giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở

 Liên kết tham khảo: