Tải mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, an toàn

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, an toàn ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11 tháng 03 năm 2013

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, an toàn ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11 tháng 03 năm 2013

 

……………(1)…………….
.…………(2)…………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số:    (3)    /……(4)…..

                                     ….(5)……, ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

GIẤY XÁC NHẬN

Căn cứ ……….(6) ………………………………………………….…………………………………………………..

Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-BQP ngày …. của Bộ Quốc phòng quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ trong Quân đội;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan bảo vệ an ninh(2)/… (1);

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường, hồ sơ và các tài liệu có liên quan theo quy định của nhà nước và Bộ Quốc phòng về quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,

Cơ quan bảo vệ an ninh (2) ……………………………….

XÁC NHẬN:

(Tên đơn vị sử dụng VLNCN) …………………………………………………………………………………………..

1. Có đủ điều kiện, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn trong việc sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp:

1.1. Tại công trình …., địa điểm: ……………………… (7)

1.2. Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp tại….(7):

– Trữ lượng thuốc nổ: ……… tấn

– Phụ kiện nổ: ……… cái.

2. Số lượng, chủng loại vật liệu nổ công nghiệp được sử dụng, như sau (8):

3. Giấy xác nhận này có giá trị từ ngày ……… tháng ………… năm ………… đến ………. ngày ……….. tháng ………. năm ………….

 

Nơi nhận:

– ……………………;

– Lưu: VT, ……; H01

………..(9)……….
(Chữ ký, dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh an toàn:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan bảo vệ an ninh;

(2) Tên cơ quan bảo vệ an ninh cấp giấy xác nhận;

(3), (4), (5) như Mẫu số 01;

(6) Nêu các căn cứ để cấp giấy xác nhận;

(7) Ghi tên công trình, địa điểm sử dụng và bảo quản vật liệu nổ công nghiệp;

(8) Liệt kê cụ thể từng chủng loại, số lượng, vật liệu nổ công nghiệp;

(9) Chức vụ người ký (Thủ trưởng cơ quan phụ trách vấn đề bảo vệ an ninh).

>>> Tải mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, an toàn

Liên kết tham khảo: