Tải mẫu giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc chưa được Nhà nước bồi thường

Tải mẫu giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc chưa được Nhà nước bồi thường tại Thông tư 20/2016/TT-BXD, cụ thể:

Mẫu giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc chưa được Nhà nước bồi thường ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

MẪU GIẤY XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

VỀ VIỆC CHƯA ĐƯỢC NHÀ NƯỚC BỒI THƯỜNG

Kính gửi1: …………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người đề nghị được xác nhận2:……………………………………………………………………..

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số …………………………

Ngày cấp: ……./ ……./ ……. Nơi cấp: …………..………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………….…………

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số…………………………..…… tại: …………………….…………….

Tình trạng nhà ở hiện nay của hộ gia đình tôi như sau 3:

– Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất

– Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác.

Tôi (hoặc hộ gia đình) có nhà, đất bị thu hồi tại địa chỉ ……………………………………………. chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở tái định cư.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

                                                                                                …………………, ngày…..tháng….năm……

                                                                                                      NGƯỜI ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN

                                                                                                                (ký, ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện ……………….. về việc người bị thu hồi nhà, đất chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở tái định cư

                                                                   (ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc chưa được Nhà nước bồi thường:

1Gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà, đất bị thu hồi.

2Tên người đề nghị xác nhận đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

3Căn cứ vào thực trạng nhà ở hiện tại của người đề nghị xác nhận để đánh dấu vào 1 trong 2 ô cho phù hợp.

>>> Tải mẫu giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc chưa được Nhà nước bồi thường

 Liên kết tham khảo: