Tải mẫu giấy tự khai về điều kiện thu nhập – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu giấy tự khai về điều kiện thu nhập Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, cụ thể:

Mẫu giấy tự khai về điều kiện thu nhập Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

MẪU GIẤY TỰ KHAI VỀ ĐIỀU KIỆN THU NHẬP1

Họ và tên người kê khai: ………………………………………………………………………………………….

Số CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số ……………………………..

Ngày cấp: ………../ ………../ ……….. Nơi cấp: ……………………………………….………………………….

Nơi ở hiện tại2:………………………………………………………………….………………………………….

Đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) tại3: …………………………………………..………………….

Số sổ hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) ………………………..…….. nơi cấp …………………..………..

Số thành viên trong hộ gia đình 4…………………………..người, bao gồm:

  1. Họ và tên: ……………………..…………….CMND số …………………………..là: ……………………..

Nghề nghiệp ……………………………………….. Tên cơ quan (đơn vị) ……………………………………

  1. Họ và tên: …………………………………..CMND số ………………………….là: ……………………

Nghề nghiệp …………………………..………….. Tên cơ quan (đơn vị) …………………..………………..

  1. Họ và tên: ………………………..………….CMND số ……………..…………..là: ……..………………

Nghề nghiệp ……………………………………..Tên cơ quan (đơn vị) ……………………..……………….

  1. …………………………………………………………….…………………………………………………

Thuộc đối tượng5: …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Hộ gia đình của tôi có thu nhập thường xuyên không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập hàng tháng.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

                      

                                                                                             …………, ngày…..tháng….năm…..

                                                                                                       NGƯỜI KÊ KHAI

                                                                                                       (ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu giấy tự khai về điều kiện thu nhập:

1Trong trường hợp cần thiết Sở Xây dựng liên hệ với Cục thuế địa phương để xác minh.

2Ghi địa chỉ nơi người kê khai đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú từ 01 năm trở lên.

3Ghi địa chỉ theo sổ hộ khẩu thường trú của người kê khai hoặc ghi địa chỉ nơi đăng ký tạm trú.

4Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người kê khai.

5Ghi rõ người kê khai thuộc đối tượng theo quy định được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội (ví dụ như là công chức, viên chức…).

>>> Tải mẫu giấy tự kê khai về điều kiện thu nhập

Liên kết tham khảo: