Tải mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả – Luật Toàn Quốc

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ban hành kèm theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg

Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ban hành kèm theo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ

TÊN CƠ QUAN

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ 
TRẢ KẾT QUẢ

         ——-

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                              ——————

Số:……/TNHS

                                       …………, ngày …… tháng …… năm……

 

GIẤY TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ HẸN TRẢ KẾT QUẢ

Mã hồ sơ:……

(Liên: Lưu/giao khách hàng)

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả………………………………………………………………………………………….

Tiếp nhận hồ sơ của:………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………….…………… Email:……………………………………………………………

Nội dung yêu cầu giải quyết:……………………………………………………………………………………………….

1. Thành phần hồ sơ nộp gồm:

1………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………………………..

4………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Số lượng hồ sơ:…………(bộ)

3. Thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định là:…………ngày

4. Thời gian nhận hồ sơ: ….giờ…. phút, ngày … tháng …năm….

5. Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ:… giờ…. phút, ngày….tháng….năm….

6. Đăng ký nhận kết quả tại:……………

Vào Sổ theo dõi hồ sơ, Quyển số:………………… Số thứ tự……………

 

NGƯỜI NỘP HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả:

– Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả được lập thành 2 liên; một liên chuyển kèm theo Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ và được lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; một liên giao cho cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ;

– Cá nhân, tổ chức có thể đăng ký nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc tại nhà (trụ sở tổ chức) qua dịch vụ bưu chính.

>>> Tải mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Liên kết tham khảo: