Tải mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND cấp tỉnh cấp

Mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND cấp tỉnh cấp ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 07 năm 2017

Mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND cấp tỉnh cấp ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 07 năm 2017

 

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ …..
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: … /GP-UBND

                                                …., ngày … tháng … năm …

 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/ THÀNH PHỐ ….

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số …/2017/TT-BCT ngày … tháng … năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của… (tên tổ chức đề nghị cấp giấy phép);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:

1. Tên tổ chức:……………………………………………………………………………………………………………

2. Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): …………………………………………………………………………………

3. Đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành (đối với lĩnh vực phát điện nếu có):

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp …….., đăng ký lần … ngày … tháng … năm … hoặc Quyết định thành lập số: ………, ngày … tháng … năm…

5. Trụ sở chính ……………….; Điện thoại: …………………….; Fax: …………………… Email: …………………..

Điều 2. Lĩnh vực hoạt động

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động

Lĩnh vực 1: ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Thời hạn đến ngày … tháng … năm ….

Lĩnh vực 2: ……………………………………………………………………………………………………………………

Thời hạn đến ngày … tháng … năm ….

Điều 4. Trách nhiệm của đơn vị điện lực được cấp giấy phép

… (Đơn vị điện lực được cấp giấy phép) có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UBND TỈNH/THÀNH PH
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND cấp tỉnh cấp:

1 Ghi cụ thể thông tin về phạm vi hoạt động của từng lĩnh vực; riêng đối với lĩnh vực hoạt phát điện cần ghi chi tiết về các thông số chính của nhà máy điện (tổng công suất, thông số kỹ thuật chính của tổ máy, máy biến áp chính, trạm biến áp tăng áp, thông tin về đấu nối nhà máy).

>>> Tải tải mẫu giấy phép hoạt động điện lực do UBND cấp tỉnh cấp

Liên kết tham khảo: