Tải mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an

Tải mẫu đơn xin kết hôn trong ngành công an: ĐƠN XIN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH Kính gửi: .....Tôi tên : ...... Sinh ngày: .... tháng ...... năm ....... Dân tộc : .......

MẪU ĐƠN XIN KẾT HÔN TRONG NGÀNH CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH

 

        Kính gửi:        …………………………………………………………………

Tôi tên :      …………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày:  ……….. tháng ……… năm …………….   Dân tộc : ………….   Tôn giáo: …………..

Cấp bậc:      ………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ :    ………………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị:        ………………………………………………………………………………………………………….

Tạm trú :     ………………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng hôn nhân : ……………………………………………………………………………………………

      Qua quá trình tìm hiểu cô …………………………………………………. ,

Sinh ngày:  ………….. tháng …….. năm ……….. Dân tộc : ………….  Tôn giáo : ……………….

Nghề nghiệp:    …………………………………………………………………………………………………….

Cơ quan đơn vị: …………………………………………………………………………………………………..

Quê quán :        …………………………………………………………………………………………………….

Thường trú :     …………………………………………………………………………………………………….

Tình trạng hôn nhân: …………………………………………………………………………………………….

Họ tên cha: ……………., sinh năm: ………. nghề nghiệp: ………………………………………………

Họ tên mẹ:  …………………….., sinh năm: ……………, nghề nghiệp: ………………………………..

       Sau thời gian tìm hiểu, tôi và cô …………………………… thấy đủ điều kiện cùng nhau xây dựng gia đình và được sự đồng ý thống nhất cho phép của gia đình hai bên. Nay tôi viết đơn này kính trình lên thủ trưởng các cấp xem xét và tạo điều kiện.

               Trong khi chờ đợi sự cho phép. Tôi xin chân thành cảm ơn!

………….., ngày ……. tháng ……. năm ………

TM. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký và ghi rõ họ tên)          

BÊN NAM

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN NỮ

(Ký và ghi rõ họ tên)       


 
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY:

 đơn xin kết hôn trong ngành công an

đơn xin kết hôn trong ngành công an

     >>>Tải mẫu đơn xin kết hôn với Công an

Liên kết tham khảo: