Tải mẫu đơn xin giao đất dành cho hộ gia đình, cá nhân

Tải mẫu đơn xin giao đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

1. Mẫu đơn xin giao đất là gì?

      Mẫu đơn xin giao đất dùng cho cá nhân, hộ gia đình là mẫu đơn được cá nhân, hộ gia đình gửi tới cơ quan có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện nơi có đất để xin giao đất. Mẫu đơn xin giao đất bao gồm các nội dung tên tổ chức xin giao đất, địa chỉ liên hệ, địa điểm khu đất xin giao, diện tích. 

2. Mẫu đơn xin giao đất     

     Tải mẫu đơn xin giao đất ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

                                                                                                      …, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

(Dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân1 ……………….

1. Người xin giao đất2 ………….………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………..…………………………………………………

4. Địa điểm khu đất:……………………………………………………………………………………………………….

5. Diện tích (m2):…………………………………………………………………………………………………………..

6. Để sử dụng vào mục đích: 3……………………………………………………………………………………….

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….………………………………………….

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                   

 

                          NGƯỜI LÀM ĐƠN

                         (ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn xin giao đất:

1 Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

2 Ghi rõ họ, tên cá nhân xin giao đất /cá nhân đại diện cho hộ gia đình; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…);

3 Ghi rõ mục đích sử dụng đất được giao

>>> Tải mẫu đơn xin giao đất dành cho hộ gia đình, cá nhân

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu đơn xin giao đất dành cho hộ gia đình, cá nhân như sau:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu đơn xin giao đất dành cho hộ gia đình, cá nhân hoặc các vấn đề khác mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

 Liên kết tham khảo: