Tải mẫu đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch

Vui lòng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này và tải mẫu đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch, cụ thể:

ĐƠN XIN CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH

     Việc xin cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xác định thông tin quy hoạch phục vụ các mục đích cơ bản như:

  • Xác nhận thông tin quy hoạch sử dụng đất (đất ở, đất công cộng, đất cây xanh,…)
  • Xin cấp phép xây dựng;
  • Thế chấp vay ngân hàng;
  • Đầu tư, giao dịch bất động sản.
  • Đính chính thông tin quy hoạch treo (nay đã được điều chỉnh) trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Để được cung cấp thông tin quy hoạch, người xin cung cấp thông tin cần nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Tài nguyên môi trường để được cung cấp thông tin. Ngoài các giấy tờ cần thiết để chứng minh việc sử dụng đất, người có yêu cầu phải có đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch.

Mẫu đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch như sau:

                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                       ĐƠN XIN CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH

 

Kính gửi :  ………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Nhà đầu tư

Nhà đầu tư:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………Fax……………………………… email:……………………………………………..

Người đại diện …………………………………………………Chức vụ……………………………………………………………

CMTND/Hộ chiếu số:………………………………………………………………………………………………………………….

Giấy chứng nhận đầu tư số :………………………do……………………. cấp ngày………………………………………..

2. Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………………

– Lô đất: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

– Khu chức năng:…..………………………………………………………………………………………………………………..

– Phạm vi ranh giới: ……………………………………………………………………………………………………………………

– Diện tích lô đất (m2):…………………………………………………………………………………………………………………

3. Nội dung và mục đích đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Nội dung chức năng và quy mô công trình đề xuất (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị ………………………. cung cấp cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng đối với khu đất nêu trên.

                                                                                        ……………………, ngày……..tháng……..năm………

Đơn đính kèm:                                                                                                 NGƯỜI LÀM ĐƠN

 – Trích sao vị trí khu đất                                                                                   Ký tên (đóng dấu)          

– ………………………………. 

>>> Tải mẫu đơn xin cung cấp thông tin quy hoạch

Ngoài ra, có thể tham khảo bài viết: Thủ tục xin cung cấp thông tin quy hoạch đất, kế hoạch sử dụng đất ở Hà Nội

Liên kết tham khảo: