Tải mẫu đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án

Mẫu đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP

Mẫu đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN

 

              Kính gửi: ……………………………………

1. Tên doanh nghiệp xin nhận chuyển nhượng dự án ………………………………………………………….

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

– Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp số: …………………………………………………………………………….

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……………………………………………………………………………

– Người đại diện theo pháp luật ……………………………………………………………………………………………

2. Năng lực về tài chính(về vốn chủ sở hữu, khả năng huy động vốn………………….)

3. Năng lực kinh nghiệm (các dự án tương tự đã và đang triển khai về quy mô, vốn đầu tư ….…………; số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản…):……………………………………….

4. Đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án sau:

– Tên dự án: ………………………………………………………………………………………………………………..

– Chủ đầu tư là: ………………………………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm: ………………………………………………………………………………………………………………………

– Nội dung và quy mô dự án: ……………………………………………………………………………………………….

– Diện tích sử dụng đất của dự án: ……………………………………………………………………………………..

– Diện tích đất xây dựng: …………………………………………………………………………………………………

– Tổng mức đầu tư: ………………………………………………………………………………………………………..

5. Cam kết:

Nếu được cấp có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng và làm chủ đầu tư dự án………………….., Công ty chúng tôi xin cam kết thực hiện như sau:

– Về kế hoạch triển khai tiếp dự án ………………………………………………………………………………………

– Về tiến độ ……………………………………………………………………………………………………………………

– Tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với khách hàng và các bên có liên quan …………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu.

…….., ngày …. tháng …. năm…..
CHỦ ĐẦU TƯ MỚI

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

>>> Tải mẫu đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án

Liên kết tham khảo: