• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
  • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
  • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Mẫu đơn đề nghị công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD

  • Tải mẫu đơn đề nghị công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
  • mẫu đơn đề nghị công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
  • Biểu mẫu
  • 19006500
  • Tác giả:
  • Đánh giá bài viết

Mẫu đơn đề nghị công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

TÊN TỔ CHỨC XÃ HỘI 
NGHỀ NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

                                          .., ngày  tháng  năm 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN

Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

                                Kính gửi: Bộ Xây dựng

Tên Tổ chức xã hội nghề nghiệp: …………………………………….........................................……………...

Địa chỉ Trụ sở: …………………………………………………………………............................................……

Quyết định cho phép thành lập hội số: ...ngày cấp ………….......….. Cơ quan cấp: ……......................…..

Quyết định phê duyệt Điều lệ hoạt động số: ... ngày cấp ……….….. Cơ quan cấp: ……............................

Mục đích, lĩnh vực hoạt động: …………………………………………..........................................……………

Phạm vi hoạt động: ………………………………………………...........................................………………….

Số lượng thành viên: ……………………………………………………..........................................…………...

Đề nghị công nhận là Tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là thành viên của Tổ chức đối với lĩnh vực hoạt động xây dựng:

1. ………………………………………………………………..............................................…………………….

2. …………………………………………………………………………….............................................….........

……………………………………………………………………..............................................……………….....

(Tên tổ chức xã hội nghề nghiệp) chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng./.

 

 

                  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC XÃ HỘI NGHỀ NGHIỆP
                      (Ký, họ và tên, đóng dấu)

>>> Tải mẫu đơn đề nghị công nhận tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178