Tải mẫu đơn đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Mẫu đơn đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11 tháng 03 năm 2013

Mẫu đơn đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11 tháng 03 năm 2013

 

……………(1)…………….
.…………(2)…………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số:    (3)    /……(4)…..

                                ….(5)……, ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

                            Kính gửi: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Căn cứ……….. (6) ……………………………………….…………………………………….………………;

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-…. ngày ……………của ……………. (cơ quan có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng) về việc giao nhiệm vụ thi công công trình ……….; (áp dụng đối với trường hợp giao nhiệm vụ thi công công trình quốc phòng)

Căn cứ vào hợp đồng số ………….giữa …… (2)………. và đơn vị ………. về việc thi công công trình…… (áp dụng đối với trường hợp nhận thầu thi công)

Để thực hiện Quyết định số ………./QĐ-…. ngày ……… của …………….. hoặc hợp đồng số …… giữa …….. (2) ………. và đơn vị …………. về việc thi công công trình…….

(2) ……………………………………………………………………………………………………………..………        

Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………….…………………

Điện thoại: …………………………….…………..; Fax: ………………………….….…………………………..    

Quyết định hoặc giấy phép thành lập số: ………..……………………………………………………………….

Do ………………………………………………………..……….. cấp ngày …………….………………………..

Đăng ký kinh doanh số ………. do ………….. cấp ngày … tháng … năm 20..

Đề nghị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng xem xét và cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho ………….(2)……………, như sau:

1. Số lượng, chủng loại vật liệu nổ công nghiệp (7)

2. Mục đích sử dụng VLNCN: …………………………………………………………………………………….

3. Địa điểm sử dụng …………………………… (8) ……………………………………………………………..

4. Thời gian: từ ngày   /    /         đến ngày     /       /

Đơn vị cam kết chấp hành nghiêm các quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp và Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009; Quy chuẩn 02:2008/BCT; Thông tư số…../2013/TT- BQP ngày …../ …./2013 của Bộ Quốc phòng và các quy định của pháp luật có liên quan./.

 

XÁC NHẬN (1b)

(Thủ trưởng đầu mối trực thuộc BQP là cấp trên của doanh nghiệp ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

………..(9)……….
(Chữ ký, dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:

(1), (3), (4), (5) như Mẫu số 01;

(2) Cơ quan đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ;

(1b) Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ quản trực thuộc Bộ Quốc phòng;

(6) Nêu các căn cứ trực tiếp để làm cơ sở đề nghị cấp giấy phép sử dụng;

(7) Liệt kê số lượng chủng loại vật liệu nổ công nghiệp đề nghị cấp phép sử dụng;

(8) Địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ghi cụ thể xã, huyện, tỉnh;

(9) Chức vụ người ký (Yêu cầu: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, kỹ thuật).

>>> Tải mẫu đơn đề nghị cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Liên kết tham khảo: