Tải mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội mới nhất – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng

Mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội Ban hành kèm theo Thông tư s 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Kính gửi1:……………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người viết đơn: …………………………………………………………………………………………..

CMND (hộ chiếu hoặc thẻ quân nhân hoặc thẻ căn cước công dân) số …………………………………

Ngày cấp: ………/ ………/ ……… Nơi cấp: ………………………………………………………………………

Nghề nghiệp2: …………………………………………………………………………………………………….

Nơi làm việc3: …………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) số ………………………..……… tại: …………………………………

Thuộc đối tượng4: ………………………………………………………………………………………………

Số thành viên trong hộ gia đình5: ………………………………………………….………..người, bao gồm:

  1. Họ và tên: ……………………..CMND số ……………………..là: ……………………………………

Nghề nghiệp ………………………….…………Tên cơ quan (đơn vị) ………………………………..……

  1. Họ và tên: ………………………..CMND số ……………..………..là: …………………………..……

Nghề nghiệp ……………………………..……Tên cơ quan (đơn vị) ………………………….…………..

  1. Họ và tên: ……………..………..CMND số ……………………..là: ………………………………….

Nghề nghiệp ……………………………………Tên cơ quan (đơn vị) ……………………….……………..

  1. Họ và tên: ………..……………..CMND số ……………………..là: ………………………………….

Nghề nghiệp …………………………………Tên cơ quan (đơn vị) ……………..……………..…………

  1. …………………………………………………….…………………………………………..………….

Tôi và những người trong hộ gia đình cam kết chưa được thụ hưởng; chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở dưới bất cứ hình thức nào (không áp dụng đi với trường hợp tái định cư và trường hợp trả lại nhà ở công vụ).

Tình trạng nhà ở của hộ gia đình hiện nay như sau6: (có Giấy xác nhận về thực trạng nhà ở của hộ gia đình, cá nhân kèm theo đơn này).

– Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của hộ gia đình

– Có nhà ở nhưng chật chội diện tích bình quân dưới 10m2 sàn/người

– Có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát (hư hỏng khung – tường, mái)

– Đã có đất ở nhưng diện tích khuôn viên đất ở thấp hơn tiêu chuẩn diện tích tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của UBND cấp tỉnh.

– Có nhà ở nhưng thuộc diện bị giải tỏa khi Nhà nước thu hồi đất

– Có đất ở gắn với nhà ở và phải di chuyển chỗ ở nhưng không đủ Điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác.

– Tôi đã trả lại nhà ở công vụ, hiện nay chưa có nhà ở tại nơi sinh sống sau khi trả lại nhà ở công vụ

– Khó khăn về nhà ở khác7 (ghi rõ nội dung) ………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này đề nghị được giải quyết 01 căn hộ (căn nhà) theo hình thức …………….……… tại dự án: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

+ Mong muốn được giải quyết căn hộ (căn nhà) số ………………………………………………..………..

+ Diện tích sàn sử dụng căn hộ ………………… m2 (đối với nhà chung cư);

+ Diện tích sàn xây dựng ………………………… m2 (đối với nhà liền kề);

Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai. Khi được giải quyết mua nhà ở xã hội. Tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội./.

                                                              

                                                                                      ……………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

                                                                                                     NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                      (ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội:

1Ghi tên chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

2Nếu đang làm việc tại cơ quan, tổ chức thì ghi rõ nghề nghiệp, nếu là lao động tự do thì ghi là lao động tự do, nếu đã nghỉ hưu thì ghi đã nghỉ hưu….

3Nếu đang làm việc thì mới ghi vào mục này.

4Ghi rõ người có đơn thuộc đối tượng theo quy định được hỗ trợ nhà ở xã hội (ví dụ như là cán bộ công chức, viên chức ….).

5Ghi rõ số lượng thành viên trong hộ gia đình và ghi họ tên, mối quan hệ của từng thành viên với người đứng tên viết đơn

6Người viết đơn đánh dấu vào ô phù hợp với hiện trạng thực tế nhà ở của hộ gia đình.

7Những khó khăn về nhà ở không thuộc các nội dung khó khăn đã nêu

>>> Tải mẫu đơn đăng ký mua nhà ở xã hội mới nhất

 Liên kết tham khảo: