Tải mẫu đơn của người nhận chăm sóc nuôi dưỡng

Tải mẫu đơn của người nhận chăm sóc nuôi dưỡng: Kính gửi: ……Tên tôi là: ……… Hiện đang cư trú tại ……Xét thấy bản thân và gia đình đủ điều kiện nhận chăm sóc

TẢI MẪU ĐƠN CỦA NGƯỜI NHẬN CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

Mẫu số 4

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                        

ĐƠN CỦA NGƯỜI NHẬN CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

 

Kính gửi:  …………………………………

Tên tôi là: …………………………………………………………………

Hiện đang cư trú tại ……………..………………………………………..

Xét thấy bản thân và gia đình đủ điều kiện nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ông/bà/cháu………………………… .  sinh ngày   …..   tháng   …..    năm ………

Tôi làm đơn này đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……….…….…xem xét, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh ………………cho phép gia đình và tôi được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng ông/bà/cháu ………………………………………………

Tôi xin cam đoan sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng theo đúng quy định.

                                                                          Ngày……. tháng ……. năm 20…

Ý kiến của người giám hộ hoặc đối tượng được nhận chăm sóc, nuôi dưỡng

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn………………….. xác nhận đơn đề nghị của Ông (bà)………………………………………………………………. nêu trên là đúng.

Ngày……. tháng ……. năm 20…

                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                                           (Ký tên, đóng dấu)

Bạn có thể tải mẫu đơn của người nhận chăm sóc nuôi dưỡng theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng

Liên kết tham khảo: