Tải mẫu biên bản giao đất trên thực địa – Luật Toàn Quốc

Tải mẫu biên bản giao đất trên thực địa ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

     Mẫu biên bản giao đất trên thực địa ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

 

BIÊN BẢN GIAO ĐẤT TRÊN THỰC ĐỊA

Thực hiện Quyết định số ……………..ngày ……tháng…..năm của Ủy ban nhân dân……….về việc giao đất/thuê đất, hôm nay ngày ….. , tại ………., thành phần gồm:

I. Đại diện cơ quan tài nguyên và môi trường:

………………………………………………………………………………………………………………………..

II. Đại diện Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…

……………………………………………………………………………………………………………………..

III. Bên được nhận đất trên thực địa:

………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Các bên tiến hành giao đất, cụ thể như sau:

     1. Giao nhận thửa đất số……tờ bản đồ số…………tại ………………cho (tên người sử dụng đất) để sử dụng vào mục đích ……………

     2. Giao nhận đất theo các mốc giới, ranh giới thửa đất, diện tích…m2 trên thực địa xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số…., tỷ lệ… do … …….. lập ngày …tháng…năm….và đã được … thẩm định, gồm:

……………………………………………………………………………………..………………………………….;

……………………………..……………………………………………………………………………………..…..

     3. Biên bản lập hồi…. giờ… phút cùng ngày, đã đọc cho các bên tham dự cùng nghe, nhất trí thông qua ký tên dưới đây.

Biên bản này lập thành … bản có giá trị như nhau, gửi …………………/.

    ĐẠI DIỆN CQTNMT

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

    ĐI DIỆN UBND ……

  (ký, ghi họ tên, đóng dấu)

             BÊN NHẬN ĐẤT

(ký, ghi họ tên, đóng dấu- nếu có)

>>> Tải mẫu biên bản giao đất trên thực địa

 Liên kết tham khảo: