Tải mẫu báo cáo về việc duy trì điều kiện cấp giấy phép hoạt động lĩnh vực truyền tải điện/ phân phối điện và hoạt động điện lực

Mẫu báo cáo về việc duy trì điều kiện cấp giấy phép hoạt động lĩnh vực truyền tải điện/ phân phối điện và hoạt động điện lực

Mẫu báo cáo về việc duy trì điều kiện cấp giấy phép hoạt động lĩnh vực truyền tải điện/ phân phối điện và hoạt động điện lực ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 07 năm 2017

 

Cơ quan cấp trên trc tiếp

(nếu có)

(Tên đơn vị báo cáo)

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …/….

                                               ….., ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO

Về việc duy trì điều kiện giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực truyền tải điện/

phân phối điện và hoạt động điện lực năm …

Kính gửi:

– Cục Điều tiết điện lực;

– Sở Công Thương tỉnh/thành phố …

Tên đơn vị được cấp phép: …………………………………………………………………………………………….

Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có): ………………………………………………………………………………..

Đăng ký trụ sở chính tại: ……………… Điện thoại: …………….. Fax: ………………; Email: ………………………

Văn phòng đại diện, trụ sở giao dịch (nếu có) tại: ………………Điện thoại: …………………. Fax: ………….…; Email: …………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do … cấp, mã số doanh nghiệp …………, đăng ký lần … ngày … tháng … năm …

Giấy phép hoạt động điện lực số: …… do ….. cấp ngày …….. cho các lĩnh vực hoạt động sau:

– …………………………., thời hạn đến ngày ….. tháng …… năm …

mẫu báo cáo về việc duy trì điều kiện cấp giấy phép hoạt động lĩnh vực truyền tải điện

mẫu báo cáo về việc duy trì điều kiện cấp giấy phép hoạt động lĩnh vực truyền tải điện

 

Các nội dung báo cáo:

1. Người trực tiếp quản lý kỹ thuật vận hành

TT

H tên

Trình độ chuyên môn

Số năm công tác trong lĩnh vực truyền tải/ phân phi điện

Ghi chú

 

 

 

 

2. Việc đáp ứng của đội ngũ cán bộ trực tiếp vận hành.

3. Công tác phòng cháy và chữa cháy:

– Công tác duy trì điều kiện hoạt động của các thiết bị trong hệ thống phòng cháy và chữa cháy.

– Công tác huấn luyện, diễn tập phòng cháy và chữa cháy trong năm.

4. Báo cáo sản lượng, doanh thu từ hoạt động truyền tải điện (đối với đơn vị truyền tải điện).

Cam kết của đơn vị trong việc duy trì hoạt động điện lực: …

(Tên đơn vị báo cáo) xin cam đoan những thông tin trong báo cáo trên hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung trên./.

 


Nơi nhận:

– Như trên;

– …

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

 

>>> Tải mẫu báo cáo về việc duy trì điều kiện cấp giấy phép hoạt động lĩnh vực truyền tải điện/ phân phối điện và hoạt động điện lực

Liên kết tham khảo: