Tải mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án – Luật Toàn Quốc

Mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật kinh doanh bất động sản 2014

Mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Luật kinh doanh bất động sản 2014

Tên chủ đầu tư: ………

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                    —————

Số: ……/…….

                                      ………., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

        Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………………………………………………………….………

1. Tên chủ đầu tư:

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………….

– Người đại diện …………………………………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại ……………………………………………………………………………………………………………….

2. Thông tin chung về dự án

– Tên dự án ……………………………………………………………………………………………………………….

– Địa điểm dự án …………………………………………………………………………………………………………..

– Quyết định phê duyệt dự án (Văn bản chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư,…)……………………………..

– Mục tiêu của dự án: ………………………………………………………………………………………………………

– Tổng diện tích đất: ………………………………… Trong đó bao gồm: ………………………………………..

+ Quy mô (diện tích đất, quy hoạch sử dụng đất, hệ số sử dụng đất…)

+ Các chỉ tiêu về xây dựng công trình (mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, diện tích nhà ở, số lượng nhà ở ………..)   

+ Tổng mức đầu tư (Nêu rõ cơ cấu nguồn vốn) …………………………………………………………………………..

+ Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết của dự án ………………………………………………………………………………..

+ Các thông tin khác …………………………………………………………………………………………………………..

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm: ………………………………………………………………………..

4. Quá trình thực hiện dự án:

– Tình hình giải phóng mặt bằng …………………………………………………………………………………………..

– Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất …………………………………………………………………………..

– Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật …………………………………………………………………………………….

– Tình hình xây dựng nhà, công trình xây dựng ………………………………………………………………………..

– Tiến độ thực hiện dự án …………………………………………………………………………………………………..

– Tình hình huy động vốn …………………………………………………………………………………………………..

– Tình hình bán nhà ở (hoặc tình hình kinh doanh BĐS) ……………………………………………………………….

– Tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2 …………………………………………………………..

– Các vấn đề khác ……………………………………………………………………………………………………………

5. Các nội dung đã cam kết với khách hàng: …………………………………………………………………………..

6. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan: ……………………………………………….

 

 

Nơi nhận:

– Như trên

– Lưu: …..

                               CHỦ ĐẦU TƯ

         (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

>>> Tải mẫu báo cáo quá trình thực hiện dự án

Liên kết tham khảo: