Tải mẫu báo cáo kết quả thực hiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11 tháng 03 năm 2013

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11 tháng 03 năm 2013

 

……………(1)…………….
.…………(2)…………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số:    (3)    /……(4)…..
V/v…………….(6)……………..

                                  ….(5)……, ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

                    Kính gửi: ………………………….(1b)……………………………

(7)…Căn cứ vào Mệnh lệnh số …….. ngày ………… của …(1b)…

….(2)….. báo cáo kết quả thực hiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại các Mệnh lệnh trên như sau:

1. Số lượng chủng loại thực hiện vận chuyển

TT

Số Mệnh lệnh, Tên vật liệu nổ hoặc tiền chất thuốc nổ

ĐVT

Mệnh lệnh cấp

Thực hiện

Ghi chú

I

Mệnh lệnh số.. ,/ML. Ngày.

 

 

 

 

1

Thuốc nổ (8).

kg

 

 

 

2

Phụ kiện nổ (9)

cái

 

 

 

2. Đánh giá chung: Khó khăn, thuận lợi…

3. Nguyên nhân không thực hiện theo đúng Mệnh lệnh cấp

4. Ý kiến, kiến nghị đơn vị

 

Nơi nhận:

– ……………………;

– Lưu: VT, ……; H01

………..(10)……….
(Chữ ký, dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu báo cáo kết quả thực hiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tiền chất thuốc nổ

(1) Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ quản trực tiếp;

(1b) Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cấp phép vận chuyển;

(2) Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện báo cáo;

(3), (4), (5), (6), (7) như Mẫu số 01;

(8) Liệt kê cụ thể các loại thuốc nổ thực hiện vận chuyển;

(9) Liệt kê cụ thể các loại phụ kiện thực hiện vận chuyển;

(10) Chức vụ người ký (Yêu cầu: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, kỹ thuật).

>>> Tải mẫu báo cáo kết quả thực hiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Liên kết tham khảo: