Tải mẫu báo cáo kết quả sản xuất tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp

Mẫu báo cáo kết quả sản xuất tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11 tháng 03 năm 2013

Mẫu báo cáo kết quả sản xuất tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BQP quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong quân đội

 

……………(1)…………….
.…………(2)…………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số:    (3)    /……(4)…..

V/v…………….(6)……………..

                                        ….(5)……, ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

                               Kính gửi: ………………………….(1b)……………………………

Căn cứ …………………………(7) ……………………………………………………; ………(2)…………….. báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp (tháng…, quí…/20.., năm…) như sau:

1. Kết quả sản xuất

TT

Giá trị/Sản phẩm

ĐVT

Tồn kho (cuối kỳ trước)

Kế hoạch được giao

Thực hiện Sản xuất

Tỷ lệ (%)

Dự kiến Sản xuất (kỳ tiếp theo)

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

4=3/2

5

6

I

Giá trị

Tr.đ

 

 

 

 

 

 

1.

Thuốc nổ các loại (8)

Tấn

 

 

 

 

 

 

2

Phụ kiện nổ (9)

cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kết quả tiêu thụ

TT

Giá trị/Sản phẩm

ĐVT

Tiêu thụ
(kỳ báo cáo)

Dự kiến
(kỳ tiếp theo)

Tổng cộng

Tổng Công ty KTKT CNQP

Tổng công ty CN HCM

Tổng cộng

Tổng Công ty KTKT CNQP

Tổng công ty CN HCM

I

Giá trị

Tr.đ

 

 

 

 

 

 

1.

Thuốc nổ các loại (8)

Tấn

 

 

 

 

 

 

2.

Phụ kiện nổ (9)

cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ
– Những thuận lợi, khó khăn….

4. Kiến nghị:

 

 

Nơi nhận:

– ……………………;

– Lưu: VT, …; H01

………..(10)……….
(Chữ ký, dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu báo cáo kết quả sản xuất tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp:

(1) Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ quản trực tiếp;

(1b) Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ quản trực tiếp hoặc đơn vị yêu cầu thực hiện báo cáo;

(2) Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện báo cáo;

(3) Số văn bản;

(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện báo cáo;

(5) Địa danh ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

(6) Trích yếu nội dung báo cáo;

(7) Nêu các căn cứ trực tiếp để thực hiện báo cáo (ví dụ: Kế hoạch năm, Công văn của cơ quan đơn vị, yêu cầu thực hiện báo cáo…);

(8) Liệt kê cụ thể các loại thuốc nổ sản xuất, tiêu thụ trong kỳ báo cáo;

(9) Liệt kê cụ thể các loại phụ kiện sản xuất, tiêu thụ trong kỳ báo cáo;

(10) Chức vụ người ký (Yêu cầu: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, kinh doanh).

>>> Tải mẫu báo cáo kết quả sản xuất tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp

Liên kết tham khảo: