Tải mẫu báo cáo kết quả kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BQP ngày 11 tháng 03 năm 2013

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ ban hành kèm theo Thông tư số 22/2013/TT-BQP quy định về quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trong quân đội

……………(1)…………….
.…………(2)…………..
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số:    (3)    /……(4)…..

V/v…………….(6)………

                                           ….(5)……, ngày ….. tháng ….. năm 20….

 

              Kính gửi: ………………………….(1b)……………………………

Căn cứ………………………………………..(7) ………………….……………….;

(2) báo cáo tình hình kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (quí…/20.., năm…) như sau:

1. Kết quả tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (áp dụng với báo cáo quí)

TT

Giá trị/Sản phẩm

ĐVT

Tồn kho

Kế hoạch được giao

Tiêu thụ

Tỷ lệ (%)

Tổng cộng

Các đơn vị trong Quân đội

Các đơn vị ngoài Quân đội

A

B

C

1

2

3

4

5

6=3/2

 

Giá trị

Tr.đ

 

 

 

 

 

 

1.

Thuốc nổ các loại (8)

Tấn

 

 

 

 

 

 

2

Phụ kiện nổ (9)

cái

 

 

 

 

 

 

3

Tiền chất thuốc nổ (10)

 

 

 

 

 

 

 

4

Vật tư khác..

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kết quả tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (áp dụng với báo cáo năm)

TT

Giá trị/Sản phẩm

ĐVT

Tiêu thụ nội địa

Tồn kho

Tỷ lệ (%) so với năm trước

 

Năm trước

Năm báo cáo

Năm tiếp theo

 

TH

KH

TH

KH

 

 

Giá trị

Tr.đ

 

 

 

 

 

 

 

1.

Thuốc nổ các loại (8)

Tấn

 

 

 

 

 

 

2

Phụ kiện nổ (9)

cái

 

 

 

 

 

 

3

Tiền chất thuốc nổ (10)

 

 

 

 

 

 

 

4

Vật tư khác..

 

 

 

 

 

 

 

                       

3. Tình hình thực hiện các hợp đồng
– Số lượng hợp đồng đã ký kết (đến thời điểm báo cáo):

+ Với các đơn vị trong Quân đội.

+ Với các doanh nghiệp ngoài Quân đội.

– Số lượng hợp đồng đã thực hiện:

+ Với các đơn vị trong Quân đội.

+ Với các doanh nghiệp ngoài Quân đội.

4. Đánh giá tình hình kinh doanh cung ứng:

– Những thuận lợi, khó khăn

– Thực hiện hợp đồng mua bán: (kịp thời, đúng đủ nhu cầu, chất lượng sản phẩm…).

– Công tác quản lý:

5. Kiến nghị:

 

 

Nơi nhận:

– ……………………;

– Lưu: VT, ….; H01

………..(10)……….
(Chữ ký, dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu báo cáo kết quả kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ:

(1), (1b), (2), (3), (4), (5), (6), (7) như Mẫu số 01;

(8) Liệt kê cụ thể các loại thuốc nổ (SX trong nước và nhập khẩu) tiêu thụ trong kỳ báo cáo;

(9) Liệt kê cụ thể các loại phụ kiện (SX trong nước và nhập khẩu) tiêu thụ trong kỳ báo cáo;

(10) Ghi cụ thể các loại tiền chất thuốc nổ (SX trong nước và nhập khẩu) tiêu thụ trong kỳ báo cáo;

(11) Chức vụ người ký (Yêu cầu: Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, kinh doanh).

>>> Tải mẫu báo cáo kết quả kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ

Liên kết tham khảo: