Quyết định 1655/QĐ-BCA-A61 năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền của Bộ công an

Quyết định 1655/QĐ-BCA-A61 năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền của Bộ công anĐánh giá bài viết QUYẾT ĐỊNH 1655/QĐ-BCA-A61 BỘ CÔNG AN   Số: 1655/QĐ-BCA-A61 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do […]

Quyết định 1655/QĐ-BCA-A61 năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền của Bộ công an
Đánh giá bài viết

QUYẾT ĐỊNH 1655/QĐ-BCA-A61

BỘ CÔNG AN

 

Số: 1655/QĐ-BCA-A61

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh và Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an (có danh mục, nội dung cụ thể và các biểu mẫu là thành phần hồ sơ để thực hiện thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

– Bộ Tư pháp (để theo dõi);

– Các đồng chí Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

– Như Điều 3 (để thực hiện);

– Lưu: VT, A61(A72), M.    b.

BỘ TRƯỞNG

Thượng tướng Tô Lâm

     Bạn có thể tải quyết định tại đây:

>> Quyết định 1655/QĐ-BCA-A61 năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền của Bộ công an

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định 1655/QĐ-BCA-A61, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.