Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 mới nhất hiện nay – Luật Toàn Quốc

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 mới nhất hiện nay - Luật Toàn Quốc, Vi phạm hành chính nhiều lần là trường hợp cá nhân, tổ chức thực

1. Giới thiệu Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022

     Ngày 20/06/2012, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua Luật xử lý vi phạm hành chính và được gọi là Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Đến thời điểm hiện tại, Luật này vẫn chưa hết hiệu lực mà chỉ bị sửa đổi, bổ sung bằng Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

     Do vậy, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 vẫn được áp dụng theo Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật vi phạm hành chính sửa đổi năm 2020.

2. Phạm vi điều chỉnh của Luật xử lý vi phạm hành chính 2022

     Luật xử lý vi phạm hành chính 2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

3. Nội dung của Luật xử lý vi phạm hành chính 2022

QUỐC HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Luật số: 15/2012/QH13

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

LUẬT

XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Phần thứ nhất

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

3. Biện pháp xử lý hành chính là biện pháp được áp dụng đối với cá nhân vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội mà không phải là tội phạm, bao gồm biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

4. Biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính là biện pháp mang tính giáo dục được áp dụng để thay thế cho hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính, bao gồm biện pháp nhắc nhở và biện pháp quản lý tại gia đình.

5. Tái phạm là việc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định này mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử lý.

6. Vi phạm hành chính nhiều lần là trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính mà trước đó đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính này nhưng chưa bị xử lý và chưa hết thời hiệu xử lý.

7. Vi phạm hành chính có tổ chức là trường hợp cá nhân, tổ chức câu kết với cá nhân, tổ chức khác để cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

8. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề là giấy tờ do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền cấp cho cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật để cá nhân, tổ chức đó kinh doanh, hoạt động, hành nghề hoặc sử dụng công cụ, phương tiện. Giấy phép, chứng chỉ hành nghề không bao gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ gắn với nhân thân người được cấp không có mục đích cho phép hành nghề.

…………………………………………………..

     Bạn có thể tải Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 tại đây:

>>> Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022

     Bài có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2022 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật hành chính: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.