• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: • Được thành lập theo quy định của

 • Pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự 2015
 • pháp nhân theo quy định của bộ luật dân sự 2015
 • Pháp luật dân sự
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

PHÁP NHÂN THEO QUY ĐỊNH CỦA BLDS 2015

Pháp nhân là một chủ thể phổ biến trong các quan hệ pháp luật. Tuy không được định nghĩa trong các văn bản quy phạm pháp luật nhưng có thể hiểu pháp nhân là một tổ chức nhất định của con người, được pháp luật của một Nhà nước quy định có quyền năng chủ thể. Vậy những nội dung cụ thể về pháp nhân được Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015 quy định như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn liên quan đến vấn đề trên.

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

1. Pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

     Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan
 • Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này
 • Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình
 • Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập

     Mọi cá nhân, pháp nhân đều có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.

2. Phân loại pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

2.1. Pháp nhân thương mại

     Pháp nhân thương mại là pháp nhân có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

     Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự, Luật doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2.2. Pháp nhân phi thương mại

     Pháp nhân phi thương mại là pháp nhân không có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận; nếu có lợi nhuận thì cũng không được phân chia cho các thành viên.

     Pháp nhân phi thương mại bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, doanh nghiệp xã hội và các tổ chức phi thương mại khác.

     Việc thành lập, hoạt động và chấm dứt pháp nhân phi thương mại được thực hiện theo quy định của Bộ luật này, các luật về tổ chức bộ máy nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan. [caption id="attachment_36462" align="aligncenter" width="371"]pháp nhân theo quy định của bộ luật dân sự 2015 Pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự 2015[/caption]

3. Điều lệ của pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

     Pháp nhân phải có điều lệ trong trường hợp pháp luật có quy định. Điều lệ của pháp nhân có những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên gọi của pháp nhân
 • Mục đích và phạm vi hoạt động của pháp nhân
 • Trụ sở chính; chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có)
 • Vốn điều lệ (nếu có)
 • Đại diện theo pháp luật của pháp nhân
 • Cơ cấu tổ chức; thể thức cử, bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh của cơ quan điều hành và các cơ quan khác
 • Điều kiện trở thành thành viên hoặc không còn là thành viên của pháp nhân, nếu là pháp nhân có thành viên
 • Quyền, nghĩa vụ của các thành viên, nếu là pháp nhân có thành viên
 • Thể thức thông qua quyết định của pháp nhân; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ
 • Ðiều kiện hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, chuyển đổi hình thức, giải thể pháp nhân

4. Tên gọi và trụ sở của pháp nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015     

     Pháp nhân phải có tên gọi bằng tiếng Việt. Tên gọi của pháp nhân phải thể hiện rõ loại hình tổ chức của pháp nhân và phân biệt với các pháp nhân khác trong cùng một lĩnh vực hoạt động. Pháp nhân phải sử dụng tên gọi của mình trong giao dịch dân sự. Tên gọi của pháp nhân được pháp luật công nhận và bảo vệ.

     Trụ sở của pháp nhân là nơi đặt cơ quan điều hành của pháp nhân. Trường hợp thay đổi trụ sở thì pháp nhân phải công bố công khai. Địa chỉ liên lạc của pháp nhân là địa chỉ trụ sở của pháp nhân. Pháp nhân có thể chọn nơi khác làm địa chỉ liên lạc.

5. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

     Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân là khả năng của pháp nhân có các quyền, nghĩa vụ dân sự. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân không bị hạn chế, trừ trường hợp Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan quy định khác.

     Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu pháp nhân phải đăng ký hoạt động thì năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký. Năng lực pháp luật dân sự của pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân.

6. Trách nhiệm dân sự của pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

     Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân. Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự về nghĩa vụ do sáng lập viên hoặc đại diện của sáng lập viên xác lập, thực hiện để thành lập, đăng ký pháp nhân, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

     Pháp nhân chịu trách nhiệm dân sự bằng tài sản của mình; không chịu trách nhiệm thay cho người của pháp nhân đối với nghĩa vụ dân sự do người của pháp nhân xác lập, thực hiện không nhân danh pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.

     Người của pháp nhân không chịu trách nhiệm dân sự thay cho pháp nhân đối với nghĩa vụ dân sự do pháp nhân xác lập, thực hiện, trừ trường hợp luật có quy định khác.

     Bài viết tham khảo:

     Liên hệ Luật sư tư vấn về pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

 • Tư vấn qua Tổng đài Gọi 19006500. Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự 2015. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về pháp nhân theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 tới địa chỉ Email: [email protected] chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.
      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn

     Liên kết ngoài tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178