Nội dung đơn yêu cầu thi hành án theo quy định của pháp luật

Nội dung đơn yêu cầu thi hành án theo quy định của pháp luậtĐánh giá bài viết NỘI DUNG ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN Kiến thức của bạn:       Nội dung đơn yêu cầu thi hành án theo quy định của pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Luật […]

Nội dung đơn yêu cầu thi hành án theo quy định của pháp luật
Đánh giá bài viết

NỘI DUNG ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

Kiến thức của bạn:

      Nội dung đơn yêu cầu thi hành án theo quy định của pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

      Đương sự có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện.

      Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.

      Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

1. Nội dung đơn yêu cầu thi hành án

      Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:

  • Tên, địa chỉ của người yêu cầu;
  • Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;
  • Nội dung yêu cầu thi hành án;
  • Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;
  • Ngày, tháng, năm làm đơn;
  • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

      Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung theo quy định của pháp luật, có chữ ký của người lập biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu.

      Khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu.

      Cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án và phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau đây:

  • Người yêu cầu không có quyền yêu cầu thi hành án hoặc nội dung yêu cầu không liên quan đến nội dung của bản án, quyết định; bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự
  • Cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu không có thẩm quyền thi hành án;
  • Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.
Nội dung đơn yêu cầu thi hành án

Nội dung đơn yêu cầu thi hành án

2. Mẫu đơn yêu cầu thi hành án

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

 

 Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự …………………………………………………..

Họ và tên người yêu cầu thi hành án (nếu được ủy quyền) …………………………………..

Trú tại: …………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người được thi hành án ……………………………………………………………………

Trú tại: …………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người phải thi hành án …………………………………………………………………….

Trú tại:  ………………………………………………………………………………………………………..

1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

3. Các tài liệu kèm theo

– Bản án, Quyết định số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của ………………………

– Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án

– Tài liệu có liên quan khác ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………                           

                                                              …………. ngày …. tháng  …. năm 20……  

                                                                Người yêu cầu thi hành án                                                                                          (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)  

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Nội dung đơn yêu cầu thi hành án theo quy định của pháp luật, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn dân sự 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.