Mẫu số 54-HS Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự

Tải Mẫu số 54-HS Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự, ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp; nếu là Viện kiểm sát nhân dân cấp cao thì phải ghi tên

Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự

Hồ sơ vụ án hình sự được lập kể từ thời điểm bắt đầu tiếp nhận nguồn tin tố giác, trình báo tội phạm. Việc rút hồ sơ vụ án hình sự được thực hiện dựa trên quy định về thẩm quyền. Mẫu số 54-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TÒA ÁN…………………….(1)

–––––––––––––––

Số:…./…… (2)/QĐ-TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

………., ngày….. tháng….. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

RÚT HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ

TÒA ÁN (3)…………………………

          Căn cứ Điều 376 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

          Để có tài liệu nghiên cứu giám đốc việc xét xử,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Rút hồ sơ vụ án thụ lý số:(4)…………….do Tòa án(5)…………………… xét xử bị cáo(6)…………………………tại Bản án (Quyết định) số:(7)………………….về tội (8)……………………………..theo quy định tại(9)……………………………………………..

          Điều 2. Đề nghị Tòa án(10)……………………….chuyển hồ sơ vụ án nêu trên đến Tòa án(11)……………………….trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Ghi chú:

– Nếu hồ sơ vụ án đã được chuyển cho cơ quan khác thì thông báo bằng văn bản cho Tòa án (12)……………………. để theo dõi.

– Đề nghị gửi hồ sơ vụ án cho Tòa án (13)…………………………………...

Nơi nhận:

– TA(15)……………………. (để thực hiện);

– Đ/c Chánh án (hoặc đ/c Phó Chánh án

  được phân công phụ trách) (16)………….. (để báo cáo);

– VKS(17)…………………. (để biết);

– Lưu…………………………….

(14) …………….

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 Hướng dẫn sử dụng mẫu số 54-HS:

(1), (3), (11), (12) và (16) ghi tên Tòa án ra quyết định.

(2) ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 01/2017/QĐ-TA).

(4) ghi cụ thể số, ký hiệu và ngày, tháng, năm vụ án thụ lý (ví dụ: 168/2017/TLPT-HS ngày 28-6-2017).

(5), (10) và (15) ghi tên Tòa án đã xét xử và ra bản án (quyết định) có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm.

(6) nếu bị cáo là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó, nếu bị cáo là pháp nhân thương mại thì ghi tên pháp nhân thương mại đó và tên người đại diện theo pháp luật. Nếu vụ án có nhiều bị cáo thì ghi rõ họ tên bị cáo đầu vụ và đồng phạm (ví dụ: Nguyễn Văn A và đồng phạm).

(7) ghi cụ thể số và ký hiệu Bản án, Quyết định (ví dụ: 168/2017/HSST-QĐ ngày 03 tháng 6 năm 2017).

(8) ghi tội danh bị cáo bị xét xử.

(9) ghi cụ thể điểm, khoản, điều nào của Bộ luật Hình sự.

(13) ghi tên Tòa án ra quyết định và đơn vị, phòng chức năng có thẩm quyền.

(14) ghi chức vụ của người có thẩm quyền ký rút hồ sơ.

(17) ghi tên Viện kiểm sát cùng cấp; nếu là Viện kiểm sát nhân dân cấp cao thì phải ghi tên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.

     Bạn có thể Tải Mẫu số 47-HS Quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn tại đây:

>> Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.