Mẫu nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò

Mẫu nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BCT

Mẫu nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò ban hành kèm theo Thông tư số 26/2016/TT-BCT

 

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:…………/CQTĐ-ĐVTĐ3
V/v thông báo kết quả thẩm định dự án (Tên dự án đầu tư)

                                      ………, ngày… tháng… năm 20…..

 

                     Kính gửi: (Tổ chức trình thẩm định)

(Cơ quan thẩm định) đã nhận Tờ trình số … ngày… của (Tổ chức trình thẩm định) trình thẩm định dự án (Tên dự án đầu tư);

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản;

Các căn cứ khác có liên quan …………………………………………………………..

Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm tra của các cơ quan, tổ chức có liên quan, (Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định dự án (tên dự án) như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: …………………………………………………………………………….………………………

2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình:

– Nhóm dự án: …………………………………………………………………………………………………..

– Loại và cấp công trình: ……………………………………………………………………………………….

3. Người quyết định đầu tư: …………………………………………………………………………………..

4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên hệ (địa chỉ liên lạc, điện thoại):

5. Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………………………………………….

6. Tổng mức đầu tư sau thuế: …………………………………………………………………………………

7. Nguồn vốn đầu tư: ………………………………………………………………………………………….

8. Thời gian đầu tư xây dựng cơ bản: ……………………………………………………………………..

9. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ………………………………………………………………………….

10. Nhà thầu lập dự án: ……………………………………………………………………………………….

II. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Văn bản pháp lý

(Liệt kê các văn bản pháp lý trong hồ sơ trình)

2. Sự phù hợp, hồ sơ, tài liệu thăm dò, thiết kế

2.1. Hồ sơ thăm dò, nghiên cứu địa chất thủy văn, địa chất công trình

2.2. Hồ sơ dự án ……………

3. Hồ sơ năng lực các nhà thầu

3.1. Nhà thầu thăm dò, khảo sát xây dựng ……………………

3.2. Nhà thầu lập dự án ………………….

III. NỘI DUNG HỒ SƠ DỰ ÁN TRÌNH THẨM ĐỊNH

(Ghi tóm tắt về nội dung cơ bản của dự án trình thẩm định được gửi kèm theo Tờ trình thẩm định của Tổ chức trình thẩm định).

Dự án đầu tư (Tên dự án đầu tư) gồm các nội dung chính như sau:

1. Biên giới và trữ lượng khai trường

2. Công suất thiết kế, tuổi thọ dự án

3. Mở vỉa

4. Chuẩn bị khai trường và trình tự khai thác

5. Giếng mỏ, sân ga và hầm trạm

6. Thiết bị nâng và vận tải qua giếng

7. Hệ thống khai thác; công nghệ khai thác và đào chống lò

8. Vận tải trong mỏ

9. Thông gió mỏ

10. Tháo khô và thoát nước khai trường

11. Tổ hợp công nghệ trên mặt mỏ

12. Công tác chế biến khoáng sản (nếu có)

13. Cung cấp điện; thông tin liên lạc và tự động hóa;

14. Tổng mặt bằng; kiến trúc, xây dựng

15. Cung cấp nước, thải nước và cung cấp nhiệt

16. Phân xưởng phụ trợ; cung cấp khí nén;

17. Kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy, nổ

18. Bảo vệ, cải tạo phục hồi môi trường

19. Phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư

20. Tổng mức đầu tư

21. Hiệu quả kinh tế-xã hội

22. Nội dung khác

mẫu nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò

Mẫu nội dung thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò

IV. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

IV.1. Thẩm định thiết kế cơ sở

1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất; tổng mặt bằng được chấp thuận

1.1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch ngành

1.2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch sử dụng đất; tổng mặt bằng được chấp thuận

2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng, khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực

2.1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với vị trí địa điểm xây dựng

2.2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với khả năng kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực

3. Sự phù hợp của phương án công nghệ, dây chuyền công nghệ được lựa chọn đối với công trình có yêu cầu về thiết kế công nghệ

4. Sự phù hợp của các giải pháp thiết kế về bảo đảm an toàn khai thác, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ

4.1. Các giải pháp thiết kế trong hầm lò

4.2. Các giải pháp thiết kế trên mặt bằng

5. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế

6. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn lập thiết kế

7. Sự phù hợp của giải pháp tổ chức thực hiện dự án theo giai đoạn, hạng mục công trình với yêu cầu của thiết kế cơ sở.

IV.2. Thẩm định các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

1. Đánh giá về sự cần thiết đầu tư xây dựng.

2. Đánh giá yếu tố bảo đảm tính khả thi của dự án

– Sự đáp ứng về nguồn tài nguyên; cung cấp nguyên, vật liệu chủ yếu.

– Đánh giá về việc lựa chọn công nghệ, thiết bị, phương án chuyển giao công nghệ (nếu có). Công nghệ, thiết bị lựa chọn phải đồng bộ, tiên tiến phù hợp với các điều kiện tài nguyên, vùng kinh tế xã hội của dự án và khả năng chế biến khoáng sản.

– Đánh giá khả năng đáp ứng về hạ tầng (giao thông, cung cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc); đáp ứng nhu cầu sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

– Sự đáp ứng về nguồn nhân lực; kinh nghiệm năng lực tổ chức quản lý dự án.

– Yếu tố khác liên quan có ảnh hưởng đến tính khả thi của dự án.

3. Đánh giá yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án

– Thị trường, tính cạnh tranh của sản phẩm, giá thành, giá bán.

– Tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn đầu tư và khả năng huy động vốn.

– Phân tích các chỉ tiêu kinh tế của dự án (NPV, IRR, T….); phân tích độ nhạy.

– Đánh giá hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế – xã hội và rủi ro của dự án.\

V. KẾT LUẬN

Dự án (Tên dự án) đủ điều kiện (chưa đủ điều kiện) để trình phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Nếu có).

Trên đây là thông báo của (Tên cơ quan thẩm định) về kết quả thẩm định dự án (Tên dự án). Đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu.

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

   >>> Tải mẫu nội dung thẩm định về báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình mỏ hầm lò

Liên kết tham khảo: