Tải mẫu hợp đồng thử việc

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC : Trên đây là mẫu hợp đồng thử việc, các bạn có thể bổ sung những thông tin cần thiết để phù hợp với yêu cầu

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

1. Mẫu hợp đồng thử việc được quy định tại đâu?

     Hiện nay, tại bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành đều không có quy định về mẫu hợp đồng thử việc. Đa số các mẫu hợp đồng thử việc được sử dụng hiện hành đều do bên người sử dụng lao động tự soạn thảo sao cho phù hợp với tình hình sử dụng lao động thực tế của doanh nghiệp mình.

     Dưới đây, công ty Luật Toàn Quốc trân trọng gửi tới quý bạn đọc mẫu hợp đồng thử việc thông dụng nhất.

2. Mẫu hợp đồng thử việc

  CÔNG TY                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Số:…/HĐLĐ                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                   *    *    *

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Hôm nay, Ngày … tháng … năm 2017, tại ……………………………………………………..………

Chúng tôi gồm:

BÊN A – NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

CÔNG TY …………………………………………………………………………………………….

Đại diện PL : ………………………………………………….……………………………………..

Quốc tịch    :  ………………………………………………………………………………………..

Chức vụ      :  ………………………………………………………..……………….….…………

Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………………

CMND số    : ……………………………………………………………………….…….………..       

Ngày cấp     : ……………………………………………………………………………..…….…

Nơi cấp       : …………………………………………….………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………..………………

Địa điểm giao dịch: ………………………………….…………………………………..……….

BÊN B – NGƯỜI LAO ĐỘNG:

Họ và tên     : ………………………………………………………………………………………       

Quốc tịch    : …………………………………………………………………….…………………

Số điện thoại liên lạc:…………………………………………………………….………………

Sinh ngày     : ……………………………………………………………….……………..…….                

Dân tộc       : ………………………………………………………………………………………                

CMTND      : ………………… …………………………………………………………………..

Cấp ngày     : ……………………………………………………………………….……………

Nơi cấp       : ………………………………………………………………………..……………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

Căn cứ vào nhu cầu hai bên và áp dụng những quy định của pháp luật về sử dụng người lao động, hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

– Bên B làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là ……….. kể từ ngày… tháng … năm … đến ngày … tháng … năm ….

– Địa điểm làm việc          : ……..………………………………………………………………….

– Chức danh chuyên môn : ………………………..……………………………..………………

– Công việc phải làm        : ………………………………………………………………………..

Điều 2: Thời gian làm việc:

– Thời gian làm việc         :……………..………………………………………………………….

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động :

1. Quyền lợi:

– Mức lương thử việc       :………………………………………………….……………………

– Mức lương chính thức   :…………………………………………………….…………………

– Hình thức thanh toán lương:………………………………………………………………….

– Thời gian thanh toán lương:…………………………………………………………………..

– Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ Tết): theo quy định của Nhà Nước.

– Khi kí hợp đồng chính thức, công ty sẽ đóng bảo hiểm cho người lao động (bên B) theo đúng quy định của Nhà Nước .

– Trong quá trình làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban giám đốc cân nhắc tăng lương và thưởng theo tháng.

2. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc được cam kết trong hợp đồng thử việc.

– Chấp hành lệnh điều hành, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động theo đúng quy định của Công ty.

– Bồi thường vi phạm và vật chất: Theo quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng thử việc.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng thử việc, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển , tạm ngừng việc ).

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trong quá trình thực hiện công việc được giao nếu người lao động vi phạm nghĩa vụ pháp lý của mình gây tổn hại cho công ty thì người lao động phải bồi thường những tổn thất mà mình gây ra

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

– Trường hợp hết hạn hợp đồng: Chuyển qua giao kết hợp đồng chính thức hay chấm dứt không làm việc nữa;

– Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: bên A hoặc bên B trước thời hạn hợp đồng. Nếu bên B chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải hoàn trả lại chi phí đào tạo (nếu có) cho bên A và thực hiện các điều khoản bồi thường theo quy định của pháp luật.

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Điều 7: Những thỏa thuận khác

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia trước ít nhất 03 ngày và ký kết bản Phụ lục hợp đồng theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thỏa thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng thử việc đã ký kết.

– Người lao động đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại Hợp đồng thử việc.

Điều 8: Điều khoản thi hành:

– Những vấn đề lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng quy định của Công ty, trường hợp chưa có quy định cụ thể của Công ty thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

– Hợp đồng thử việc này gồm 08(tám) Điều khoản, 03 (ba) trang, được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 10 năm 2017. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng thử việc thì nội dung của phụ lục hợp đồng thử việc cũng có giá trị như các nội dung của hợp đồng thử việc này.

– Hợp đồng này do các bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và cùng ký kết trong tình trạng tinh thần tỉnh táo, không bị lừa dối hay ép buộc, nhằm đảm bảo có lợi nhất cho lợi ích của mỗi bên.

                        BÊN B                                                                BÊN A

                   Người lao động                                            Người sử dụng lao động

                 ( ký, họ tên )                                                       ( ký , đóng dấu )

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu hợp đồng thử việc:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu hợp đồng thử việc và những vấn đề có liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.