Hợp đồng mua bán xe ô tô theo quy định của pháp luật

Hợp đồng mua bán xe ô tô theo quy định của pháp luật5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Hợp đồng mua bán xe ô tô2 Câu hỏi của bạn về hợp đồng mua bán xe ô tô:3 Câu trả lời của Luật sư về hợp đồng mua bán xe ô tô:3.1 […]

Hợp đồng mua bán xe ô tô theo quy định của pháp luật
5 (100%) 1 vote

Hợp đồng mua bán xe ô tô

Câu hỏi của bạn về hợp đồng mua bán xe ô tô:

     Thưa Luật sư, em đang có kế hoạch mua một chiếc ô tô nhưng chưa rõ là trong hợp đồng mua bán xe ô tô thì cần phải có những yếu tố gì để đảm bảo đầy đủ giá trị pháp lý. Em xin hỏi Luật sư là trong hợp đồng cần có những điều khoản gì ạ? Em xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về hợp đồng mua bán xe ô tô:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hợp đồng mua bán xe ô tô, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hợp đồng mua bán xe ô tô như sau:

1. Căn cứ pháp lý về hợp đồng mua bán xe ô tô

2. Nội dung tư vấn về hợp đồng mua bán xe ô tô     

     Hiện nay chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định chi tiết về nội dung hợp đồng mua bán xe ô tô. Căn cứ các quy định của Bộ luật Dân sự 2015, thông tư 15/2014/TT- BCA, Luật Toàn Quốc xin gửi tới mẫu hợp đồng mua bán xe ô tô thông dụng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

Số: …../…../HĐ

Tại Phòng Công chứng số:…………………, thành phố……………….…chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (BÊN A)

Ông (Bà): …………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………

CMND / thẻ CCCD số:………………………….. cấp ngày: ……………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………

CMND / thẻ CCCD số: ……………………………………………; cấp ngày:……………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

BÊN MUA(BÊN B)

Ông(Bà): ……………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………….

CMND/ thẻ CCCD số:………………………………; cấp ngày: …………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………………………………

CMND / thẻ CCCD số:……………………………………………; cấp ngày:……………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………………

Nơi ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………………….

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1: XE MUA BÁN

1. Đặc điểm xe:

a) Biển số: .………………………………………………………..…………………………….;

b) Nhãn hiệu: …………………………………………………………………………..………..;

c) Dung tích xi lanh: .………………………………………………………………..…………..;

e) Màu sơn: .………………………………………………………………………………………;

f) Số máy: .……………………………………………………………………………..………….;

g) Số khung: ……………………………………………………………………….………………;

h) Các đặc điểm khác: ……………………………………………………………….… (nếu có).

2. Giấy đăng ký xe số:……………..do………………………………………………………….

cấp ngày:…………………………………………………………..……………..……………….

ĐIỀU 2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là: ………………………………………………………………

(bằng chữ .……..……………………………………….…………………………………………)

2. Phương thức thanh toán: ………….…………………………………………………………

3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO XE

Do các bên thỏa thuận: ……………………………….….……………………………………..     

ĐIỀU 4: QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN

1. Bên ….. có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);           

2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;

ĐIỀU 5: VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CHỨNG THỰC

Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên ….. chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;

2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có thẩm quyền chứng thực;

3. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày:…..…………………………………………………………………

 

Bên A

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Bên B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

Hợp đồng mua bán xe ô tô

Hợp đồng mua bán xe ô tô

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.…………………………………………………………)

Tại ………………………………………………………………………………………………………

(Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân)

Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) …………………. …………………quận (huyện) …………………………………………………..

CHỨNG THỰC:

– Hợp đồng mua bán xe này được giao kết giữa Bên A là .………..……… và Bên B là ………………….………. ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;

– Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

– Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

– Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm …… tờ, .…..trang), cấp cho:

+ Bên A .….. bản chính;

+ Bên B .….. bản chính;

+ Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính.

Số chứng thực ………………..……….. , quyển số………….….TP / CC- .…………………

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

     >>> Tải Hợp đồng mua bán xe ô tô

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về hợp đồng mua bán xe ô tô, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn dân sự 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.