Tiêu chuẩn tặng giấy khen cho cá nhân, tổ chức, hộ gia đình

Tiêu chuẩn tặng giấy khen cho cá nhân Kiến thức của bạn: Tiêu chuẩn tặng giấy khen cho cá nhân Kiến thức của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi […]

Tiêu chuẩn tặng giấy khen cho cá nhân

Kiến thức của bạn:

  • Tiêu chuẩn tặng giấy khen cho cá nhân

Kiến thức của luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật thi đua khen thưởng sửa đổi bổ sung 2013
  • Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng
  • Thông tư 08/2017/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 91/2017 hướng dẫn luật thi đua khen thưởng

Nội dung tư vấn về tiêu chuẩn tặng giấy khen cho cá nhân

     1. Tiêu chuẩn tặng giấy khen cho cá nhân, tổ chức, tập thể, hộ gia đình

      Điều 40 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định tiêu chuẩn tặng giấy khen cho cá nhân, tổ chức, tập thể, hộ gia đình như sau:

     Thứ nhất: Giấy khen để tặng cho tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp thực hiện theo quy định:

     Giấy khen để tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

  • Có thành tích được bình xét trong phong trào thi đua; 
  • Lập được thành tích đột xuất; 
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

    Giấy khen để tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

  • Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua; 
  • Lập được thành tích đột xuất; 
  • Hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

     Thứ hai: Giấy khen để tặng cho gia đình là giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội; hoặc Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.

    Thứ ba: Việc tặng thưởng Giấy khen được tiến hành thường xuyên, kịp thời cho các cá nhân, tập thể hoàn thành tt nhiệm vụ ngay sau khi kết thúc đợt thi đua ngắn ngày, đợt thi đua theo chuyên đề, hoặc hoàn thành một hạng mục công trình và do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp xem xét, quyết định. 

Tiêu chuẩn tặng giấy khen cho cá nhân

Tiêu chuẩn tặng giấy khen cho cá nhân

     2. Mức tiền thưởng giấy khen

     Điều 73 Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng quy định mức tiền thưởng giấy khen cho cá nhân, tổ chức, tập thể, hộ gia đình như sau:

     “1. Đối với cá nhân:

     c) Cá nhân được tặng Giấy khen quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 74 Luật thi đua, khen thưởng được kèm theo mức tiền thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở;

     d) Cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được kèm theo mức tiền thưởng 0,15 lần mức lương cơ sở.

     2. Đối với tập thể:

     b) Tập thể được tặng Giấy khen các cấp được kèm theo tiền thưởng gấp hai lần tiền thưởng đối với cá nhân quy định tại các điểm c, d khoản 1 Điều này,”

     Như vậy, đối với cá nhân được tặng giấy khen của chủ tịch UBND huyện, chủ tịch hội đồng quản trị,…thì được thưởng bằng 0,3 lần mức lương cơ sở. Nếu được tặng giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thì được thưởng bằng 0,15 lần mức lương cơ sở. Hiện nay, mức lương cơ sở từ 1/7/2017 là 1.300.000 đồng

  Để được tư vấn vấn chi tiết về quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500  để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.